Devlet Destekleri Tanıtım Rehberi

 • Yazının Tarihi: 10 Şubat 2020
 • Yazar: KKD
 • Yazarın bu yazısı 2059 defa okundu.
 • Bu Yazıyı Sosyal Medyada Paylaş:
 • Googleda Paylaş
 • Twitterda Paylaş
 • Facebookta Paylaş

Devlet Destekleri Tanıtım Rehberi

Devlet Destekleri Tanıtım Rehberi, Yerel yönetimlerimizin, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın, Özel sektörümüzün ve Milletimizin devlet desteklerinden faydalanmaları için hazırlanmıştır.

Amacı, Türkiye Cumhuriyeti Kurumlarımızın sağladığı ekonomik ve sosyal devlet destekleri hakkında bilgilendirmek ve başvurabilecekleri kaynaklar hakkında yol haritası sunmaktır.

Rehberde yer alan bilgiler, Türkiye Cumhuriyeti Kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda derlenmiş, kurumlar alfabetik olarak sıralanmıştır.

Devlet Destekleri Tanıtım Rehberinde, fon veren her kurumla ilgili kısa bilgi, program ve başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, talep edilen başvuru dokümanları ve daha detaylı bilgileri kapsayan internet siteleri ve iletişim adresleri yer almaktadır.

Ülkemizde her kurumun, fon sağlamaktaki motivasyonu farklıdır ve bu motivasyon kurumun misyonuna, Türkiye’de ve dünyadaki gelişmelere göre değişim gösterebilir. Dolayısıyla, kurumların internet sitelerinden güncel bilgilere ulaşmak bu kaynaklara yönelirken tercih edilmesi gereken en güvenli yoldur.

İnternet sitesindeki bilgilerin güncel olmaması durumda, kurumların iletişim için verilmiş e-posta adreslerinden güncel bilgiler talep edilebilir.

Bu Rehberle beklentimiz; Yerel yönetimlerin, STK’nın, özel sektörün ve bireylerin kaynak geliştirmelerini sağlayıcı, hedefleri doğrultusunda hazırlanmış olan proje ve faaliyetleri gerçekleştirebileceği faydalı bir kaynak olmasıdır.

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları çalışmalarda koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini sağlamak üzere, 27 Haziran 2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanun ile Başbakanlığa bağlı olarak Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) şeklinde kurulmuştur. Bakanlığın görev ve sorumlulukları, “634 sayılı Avrupa Birliği Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile belirlenmiştir. Anılan KHK kapsamında Avrupa Birliği Bakanlığı, 5 Mayıs 1969 tarihli ve 1173 sayılı “Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun” hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye’nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmekle görevlendirilmiştir. www.mfa.gov.tr

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı

PROGRAM HAKKINDA: Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programı.

Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere destek verilecektir.

Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri (TBB dışındaki belediye birlikleri), valilikler ve kaymakamlıklar ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 130 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA: Teklif çağrısı 4 Ocak 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Proje başvurularının 23 Mart 2018 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine https://www.ab.gov.tr/ yapılması gerekmektedir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR: AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki yerel idareler/yönetimler arasında şehir eşleştirme ilişkilerinin oluşturulması ve/veya mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi,

Yerel idareler/yönetimlerin, AB müktesebat başlıkları ve/veya Birlemiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) öncelikleri doğrultusunda, AB bütünleşmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi.

DETAYLI BİLGİ: https://www.ab.gov.tr/

İLETİŞİM: +90 312 218 13 00

Türkiye – AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı

PROGRAM HAKKINDA: Türkiye ile AB arasında kültür ve sanat alanında kültürlerarası diyaloğun, işbirliğinin, iletişimin geliştirilmesini hedefleyen Türkiye-AB Kültürlerarası Diyalog Hibe Programı

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kuruluş olduğu Sivil Toplum Sektörü altında yer alan Hibe Programı, Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülecektir.

EUNIC (Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı) üyesi AB Kültür Enstitülerinin geliştirecekleri projelere, Türkiye’den bir STK ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışması koşuluyla en az 300 bin en fazla 500 bin avro destek verilecektir. Başka bir ifadeyle; başvuru sahibi EUNIC üyesi AB Kültür Enstitüleri olacaktır. Türkiye’den bir STK ve/veya üniversitenin ise eş-başvuran olarak proje teklifinde yer alması zorunludur.

Toplam bütçesi 2 milyon avro olan hibe programı

BAŞVURU HAKKINDA: Teklif çağrısı 20 Şubat 2018 tarihinde yayınlanmıştır. Proje başvurularının 10 Nisan 2018 saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine https://www.ab.gov.tr/ yapılması gerekmektedir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR: Ortak anlayışa katkı yapmak üzere, Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı/çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını

Türkiye’de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün arttırılmasını amaçlayan projelere destek verecektir.

Müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatları, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi, tarih gibi tematik alanlarda yürütülecek aşağıdaki tür projeler desteklenecektir.

DETAYLI BİLGİ: https://www.ab.gov.tr/

İLETİŞİM: +90 312 218 13 00

Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı

PROGRAM HAKKINDA: AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesini hedefleyen Sivil Toplum Diyaloğu V Hibe Programı

Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II) kapsamında, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın lider kuruluş olduğu Sivil Toplum Sektörü altında yer alan Hibe Programı, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 200 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA: Teklif çağrısı 20 Kasım 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Proje başvuruları 16 Şubat 2018 tarihinde sona ermiştir.

ÖNCELİKLİ ALANLAR:

 • AB müktesebatı ve politikaları kapsamına giren alanlarda Türk STK’ları ve Avrupalı muadilleri arasında yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde uzun dönem işbirliği,
 • AB’de ve Türkiye’de Türkiye’nin AB’ye üyeliğinin önemi ve faydaları konusunda genel kamuoyunu etkileme,
 • Türk STK’lar ve Avrupalı muadilleri arasında AB mali yardımı ve diğer birlik programları kapsamında kurulan diyaloğu derinleştirme ve sürdürülebilir kılma.

Sivil Toplum Diyaloğu VI Hibe Programı için hazırlık çalışmaları sürmektedir. Programa ilişkin teklif çağrısı, Bakanlığımızın internet sayfası (www.ab.gov.tr) duyurulacaktır.

DETAYLI BİLGİ: www.siviltoplumdiyalogu.org

İLETİŞİM: +90 312 218 13 00

Jean Monnet Burs Programı

PROGRAM HAKKINDA: Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır.

Jean Monnet Burs Programı her akademik yıl için düzenli olarak duyurulmaktadır.

BAŞVURU HAKKINDA: Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılına ilişkin başvurular 25 Aralık 2017 tarihinde başlamıştır. Başvurular 23 Şubat 2018 tarihinde sona ermiştir.

AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

 • kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
 • özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
 • üniversitelerin akademik veya idari personeli
 • üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri başvuruda bulunabilir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.jeanmonnet.org.tr/

İLETİŞİM: +90 312 218 13 00

Sivil Toplum Destek Programı II- Hibe Programı

PROGRAM HAKKINDA: “Sivil Toplum Destek Programı” ikinci dönemi kapsamında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Toplam bütçesi 3 milyon avro olan program

BAŞVURU HAKKINDA: Bakanlık web sitesi aracılığıyla belli dönemde yayınlamaktadır. Web sitesi takip edilerek başvuru gerçekleştirilebilir.

DETAYLI BİLGİ: www.ab.gov.tr

İLETİŞİM: +90 312 218 13 34

Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı

PROGRAM HAKKINDA: Doğanın korunması ve sürdürülebilir turizm alanlarında Bulgaristan ve Türkiye arasındaki sınır ötesi işbirliği kapasitesinin artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamayı amaçlayan Interreg IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Program

Bütçesi 15.650.351 avro olan ikinci teklif çağrısı kapsamında, uygulama süreleri 8 ila 24 ay arasında olacak projelere öncelik alanlarına göre en az 50.000 avro, en fazla 600.000 avro hibe verilecektir.

BAŞVURU HAKKINDA: Teklif çağrısı duyurusu 10.01.2018 tarihinde yayınlanmıştır. Proje teklifleri için son başvuru tarihi 11 Nisan 2018 saat 17:00’dir. (Bulgaristan yerel saati). Proje teklifleri, tamamıyla Elektronik Sistem üzerinden elektronik form kullanılarak sunulmalıdır.

KAPSADIĞI İLLER: Türkiye’den Edirne ve Kırklareli illeri ile Bulgaristan’dan Hasköy, Yambol ve Burgaz idare bölgelerinden uygun başvuru sahiplerinin sunacakları proje teklifleri, çevre ve sürdürülebilir turizm öncelik eksenleri ve aşağıdaki özel hedeflerden birine yönelik olmalıdır:

 • Sınır ötesi bölgede doğal ve insan kaynaklı tehlike ve afetlerin önlenmesi ve bunların risk ve sonuçlarının hafifletilmesi,
 • Sınır ötesi işbirliği alanında doğanın korunması ve ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve yönetiminin işbirliği girişimleri vasıtasıyla kapasitesinin artırılması,
 • Doğal, kültürel ve tarihi miras ve ilgili altyapıdan daha iyi faydalanılarak sınır ötesi alanının turistik cazibesinin artırılması,
 • Ortak güzergâhların geliştirilmesiyle sınır ötesi turizm potansiyelinin artırılması
 • Sınır ötesi işbirliği girişimleri vasıtasıyla turizm potansiyelinin sürdürülebilir gelişimi için ağ oluşturulmasının artırılması.

DETAYLI BİLGİ: www.ipacbc-bgtr.eu; www.mrrb.government.bg;

www.ab.gov.tr;

İLETİŞİM: +90 312 218 13 00

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı

PROGRAM HAKKINDA: ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısına 31 Ocak 2017’de çıkılarak 31 Mayıs 2017 tarihine kadar proje başvuruları alınmıştır. Sunulan projelerin değerlendirme ve seçim süreci sona ermiş olup 23 projeye hibe desteği (toplamda 18.630.289,97 avro) sağlanmıştır. Eylül 2018’de çıkılması planlanan ikinci teklif çağrısı bütçesi ise 22 milyon avro olup proje bütçesi için %92’ye kadar AB hibesi verilebilecektir. Uygulama süreleri 18 ila 30 ay arasında olacak projelere öncelik alanlarına göre en az 300.000 avro, en fazla 1,5 milyon avro hibe verilecektir. Ayrıca, bütçesi 500.000 avroyu geçmemek şartı ile küçük ölçekli yatırım projeleri de desteklenecektir. Sunulacak projelerin

ÖNCELİKLİ ALANLARI:

 • Turizm ve kültür alanlarında iş ve girişimciliğin desteklenmesi,
 • Tarım ve bağlantılı sektörlerde sınır ötesi ticaret olanaklarının ve modernizasyonun artırılması,
 • Ortaklaşa çevresel izlemenin geliştirilmesi,
 • Nehir ve deniz kirliliğini azaltmak amaçlı ortak farkındalık oluşturma faaliyetleri.

BAŞVURU HAKKINDA: Program alanında yer alan yerel, bölgesel ve ulusal kamu kuruluşları, kamu hukukuna tabi kuruluşlar ile kâr amacı gütmeyen kuruluşların başvurabileceği ikinci teklif çağrısı 2018 yılı Eylül ayında duyurulacaktır.

KAPSADIĞI ÜLKELER: Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan‘ın Program alanında yer alan bölgelerinden potansiyel yararlanıcıların kurdukları ortaklıklar aracılığıyla sunulan projeler kabul edilebilir.

 KAPSADIĞI İLLER: İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane.

DETAYLI BİLGİ: www.ab.gov.tr  http://blacksea-cbc.net

İLETİŞİM: +90 312 218 13 00

Türkiye Cumhuriyeti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

İlk TBMM Hükümetinde “İktisat Vekâleti” olarak Ticaret, Sanayi, Ziraat, Orman ve Maadin işlerinden sorumlu olmuştur.[2] Cumhuriyet döneminde bu bakanlık Ticaret Vekâleti ile Ziraat Vekâleti olarak ayrılmıştır.[3] Ancak 1928 yılında iki bakanlık birleştirilmiş ve yeniden iki müsteşarlı İktisat Vekâleti olarak yeniden kurulmuştur.[4] Bu arada; dört yıl dolmadan, ziraat bölümü yeniden ayrılmış, Ziraat Vekâleti 1931 yılında tekrar kurulmuştur.[5] 1939 yılında Ticaret Vekâleti ile Münakalât Vekâletinin kurulup ayrılmasıyla İktisat Vekâleti iyice küçülmüş, bu durum 1949 yılına dek sürmüştür. Daha sonra, “Ticaret Vekâleti ” ile “Ekonomi Vekâleti” yeniden birleştirilmiş, “Ekonomi ve Ticaret Vekâleti” kurulmuştur.[6] Ancak, bir yıl sonra devlet işletme ve tesisleri ile ilgili “İşletmeler Dairesi” Bakanlıktan ayrılarak İşletmeler Bakanlığı kurulmuştur.[7]

1939 yılındaki İktisat Bakanlığından gelip 1949 yılında birleşen, 1957 yılında yeniden ayrılan iki bakanlık, 1971 yılında yeni bir birleşme denemesi daha yaşamıştır. Bu birleşme, ilk kez Sanayi ve Ticaret Bakanlığı adıyla gerçekleşmiştir.[8] 29 Haziran 2011 tarihinde ismi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak değiştirildi. 09.07.2018 tarihli 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ismi değişerek Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmuştur. www.sanayi.gov.tr

Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Destek oranı büyük kuruluşlar için % 60 ve KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar içinse %75’tir.

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’de yerleşik özel sektör kuruluşları başvuru yapabilir. Çevrimiçi (online) olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapılmaktadır. Özel sektör kuruluşlarının Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri  olmaları dışında başka şart aranmamaktadır.  http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1501/icerik-kimler-basvurabilir.

DETAYLI BİLGİ: www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Proje Pazarları Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program proje fikirleri ile ilgili olarak, bilgi ve görüş alış verişinin sağlanmasına ve Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşturulmasına yönelik ulusal veya uluslararası etkinlik harcamalarının desteklenmesini kapsar. Etkinliğin ulusal olması durumunda hibe destek tutarı 30.000 TL, uluslararası olması durumunda destek tutarı 40.000 TL

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları başvuru yapabilir. Başvuru Genel Evrak Servisi aracılığıyla alınmaktadır. En az bir üniversite ile Sanayi Odası, Ticaret Odası İhracatçı Birliği’nden herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olması zorunludur. Bu kuruluşlardan herhangi biri başvuruda bulunabilir. 

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1503/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi ve maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projelerini kapsar.  Müşteri Kuruluş KOBİ ise proje bütçesinin %75’i, Büyük ölçekli ise %60’ı TÜBİTAK tarafından karşılanır. Kalan tutar Müşteri Kuruluş tarafından karşılanır.

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’de yerleşik KOBİ, Büyük Ölçekli Kuruluşlar, Üniversiteler, Kamu Araştırma Merkezleri başvuru yapabilir. Çevrimiçi (online) olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapılmaktadır. Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler veya büyük ölçekli kuruluşlar (müşteri kuruluş olarak) ile anlaşma sağlayan üniversite ya da kamu araştırma enstitüleri (yürütücü kuruluş olarak) ortak başvuru yapabilmektedir. Ortaklar arasında yapılan işbirliği protokolünün başvuruda sunulması şartı aranmaktadır.  Proje bütçesi üst sınırı 1.000.000 TL (Proje Teşvik İkramiyesi – PTİ) ve Kurum Hissesi hariç)

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1505/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir. Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’de yerleşik KOBİ ölçeğindeki kuruluşlar başvuru yapabilir. Çevrimiçi (online) olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak bu programdan yararlanacak KOBİ tüm TEYDEB programlarından aldığı destekler sayılarak, en fazla 5 kez (ikisi ortaklı olmak şartıyla) bu programdan desteklenebilir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1507/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Program  ile  uluslararası  Ar-Ge  ve  yenilik  projeleri  yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlar

a sağlanacak desteğin, ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji  transferinin  sağlanması,  edinilen  teknolojik  bilgi  ve  deneyimin  kuruluş

bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan büyük ölçekli firmaların Ar-Ge projelerinin uygun bulunan proje harcamalarına en fazla %60, KOBİ’lerin proje harcamalarına da %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır. Proje bütçesi üst sınırı olarak ilgili uluslararası programın ya da uluslararası çağrının istediği proje bütçe sınırı uygulanmaktadır.

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’de yerleşik özel sektör kuruluşları başvuru yapabilir. Çevrimiçi (online) olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapılmaktadır. EUREKA, EUROSTARS, AB Çerçeve Programları gibi uluslararası ortak destek programlarında yer almak şartı aranmaktadır.

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/uluslararasi-ortakli-destek-programlari/1509/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

TÜBİTAK Öncelikli  Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Ulusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda; hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi/iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir. Firmaların desteklenen proje giderlerine harcama sonrası büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe) destek verilmektedir. Ayrıca, kuruluşlara %10 genel gider desteği uygulanır. Bütçe sınırı çağrı duyurusunda belirtilmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’de yerleşik özel sektör kuruluşları başvuru yapabilir. Çevrimiçi olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden  program kapsamında açılan çağrıya başvuru yapılmaktadır. Özel sektör kuruluşları başvuruda bulunabilir. Başvuru şartları çağrı konusu özelinde çağrı duyurusunda belirtilir. 

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1511/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

PROGRAM HAKKINDA: Program kapsamında, girişimcilerin  yenilikçi  iş  fikirlerinin,  girişimcilik  eğitimi,  rehberlik hizmeti ve teminat alınmaksızın hibe destek verilmesi dahil uygun finansal desteklerle,  yeni bir ürün, hizmet ya da üretim teknolojilerine dönüştürülmesini sağlayacak faaliyetleri desteklenir. Aşama 1’de uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir. Hibe+Mentorlük+Eğitim tübitak tarafından verilmektedir. Aşama 1’de başvuru yapan kişilere finansal destek sağlanmaz. mentorlük, eğitim gibi maddi olmayan destekler sağlanır.

Aşama 2 için geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği en fazla yüz elli bin (150.000) TL’dir.

Aşama 3’te desteklemeye esas harcama tutarının %10’u oranında genel gider desteği verilir. Aşama 3’te, Aşama 2’de desteklenen projenin devamı 1507 Programında desteklenir. Bu projeye ilave destek olarak, dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u oranında genel gider desteği verilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Başvuru şartlarında belirtilen Türkiye’de yerleşik girişimci kişiler. 2. aşamada ise girişimci kişilerin Türkiye’de kurduğu sermaye şirketleri başvuru yapabilir.

1. aşamada İş fikri başvuruları TÜBİTAK tarafından belirlenen Uygulayıcı Kuruluşlar (Arayüzler) tarafından alınır.                                                  

 2. aşama başvuruları çevrimiçi eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınır.

1. aşamada Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencileri ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 sene önce almış ve çağrı duyurusunda belirtilen nitelikleri taşıyan kişiler başvurabilir.  bu aşamada başarılı iş fikirleri iş planına dönüştürülür.                                                                2. aşamaya İş planı başarılı bulunan girişimcinin kuracağı sermaye şirketi başvuru yapabilir. Program kapsamında açılan çağrıya başvuru yapılır. 

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1512/icerik-kimler-basvurabilir-0

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde; Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma konularında Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin projelerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmektedir. Proje destek süresi proje başlangıç tarihinden itibaren en fazla 5 yıldır. Ancak bu süre Yürütme Kurulu kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla 5 yıl daha uzatılabilir. Destek oranı, TTO’nun desteklenen ilk projesinin başlangıç tarihinden itibaren ilk 5 yıla kadar onaylanan yıllık proje bütçesinin %80’i, ikinci 5 yıl ise %60’ıdır. Yıllık destek miktarı bir TTO için 1.000.000 TL’ye kadar.

BAŞVURU HAKKINDA: Yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu şirketler, veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu şirketler, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde faaliyet gösteren yönetici şirket bünyesindeki ofisler ve söz konusu yönetici şirket tarafından kurulan şirketler (Bu kuruluşlar tarafından Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan teknoloji transfer ofisleri) Başvuru Genel Evrak Servisi aracılığıyla alınmaktadır. Başvuru şartları  çağrı konusu özelinde çağrı duyurusunda belirtilir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1513/icerik-kimler-basvurabilir-0

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Girişim Sermayesi  Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında, Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının; Türkiye’de yerleşik teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerine yapacakları;

a)Çekirdek sermayesi desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün/hizmet veya yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir başlangıç konsepti geliştirmek ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması için yapılacak yatırımlara,

b) Başlangıç Sermayesi desteği:  Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlara hibe destek verilir.

Program kapsamında, Girişim Sermayesi Fonlarının fon büyüklüğünün %20’sine varan oranda hibe desteği verilir.

TÜBİTAK’ın desteklenen her bir fona aktaracağı asgari ve azami hibe destek tutarı çağrıda belirtilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetilmesi olan sermaye şirketleri veya tüzel kişiler başvuru yapabilir. Genel Evrak Servisi aracılığıyla başvurular alınmaktadır. Girişim Sermayesi Fonları başvuru yapabilmektedir. Çağrı üzerine başvuru yapılmaktadır.

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1514/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Öncül ArGe Laboratuvarları Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program Türk  bilim  insanlarının  araştırma niteliklerinin yükseltilmesi ve ülkemizin belirli bilim ve teknoloji alanlarında küresel çekim merkezi olmasının sağlanması amacıyla, alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten  ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı  Ar-Ge  Laboratuvarlarının  geri  ödemesiz  (hibe)  olarak desteklenmesini kapsar.  Ar-Ge Laboratuvarı destek süresi beş (5) yıldır. Ancak bu süre Yürütme Komitesi kararı ve Başkanlık onayı ile en fazla beş (5) yıl daha uzatılabilir.

Program kapsamında desteklenen laboratuvarlar, destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir. Bir takvim yılındaki destek tutarı on (10) milyon TL’yi geçemez.

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye  ya  da  yurtdışında yerleşik özel sektör kuruluşları başvuru yapabilir. Genel Evrak Servisi aracılığıyla başvurular alınmaktadır. Niyet  beyanında  bulunan  ana  kuruluşun  son  üç  (3)  yıldaki ortalama  Ar-Ge yoğunluğunun en az %1 ve son üç (3) yıldaki net satış ortalamasının en az iki (2)  milyar TL olması gerekmektedir.

Yurt içi ya da yurt dışındaki kuruluşlar başvuru yapabilirler. Ancak başvuru kabul edilirse sözleşme Türkiye’deki yerleşik sermaye şirketi ile imzalanır. Başvuru yapan yurt dışındaki kuruluşun Türkiye’de yerleşik şirketi bulunmuyorsa, Türkiye’de yerleşik bir şirket kurduktan (en az % 49 hissesine sahip olacak) sonra TÜBİTAK ile sözleşme imzalayabilir.

 DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1515/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Yenilik ve Girişimcilik  Alanlarında Kapasite Artırılmasına  Yönelik Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu  program,  yenilik  ve  girişimcilik ekosisteminde  farkındalık oluşturma ve kapasitenin artırılmasına yönelik; eğitim, mentörlük, nitelikli personel desteği, iş birliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı pazarı ve benzeri mekanizmaların desteklenmesini kapsar. Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.  Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı duyurusunda belirtilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Türkiye’de  yerleşik  sermaye  şirketler,  Yükseköğretim  Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları ile vakıf üniversiteleri, kamu araştırma merkez ve enstitüler,  kanunla kurulmuş vakıflar, sanayi odaları, ticaret odaları, ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ile ihracatçı birlikleri başvuru yapabilir. Çevrimiçi (online) olarak eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden başvuru yapılmaktadır. Başvuru şartları  çağrı konusu özelinde çağrı duyurusunda belirtilir. 

DETAYLI BİLGİ: http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/1601/icerik-kimler-basvurabilir

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında; yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun akademik Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.  Üst limit 360000 desteklenir.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları ve Özel Kuruluşlardan “Kişiler” başvuru yapabilir. Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Üniversitelerden gelen başvurularda, proje yürütücüsü için  doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesi aranır. Kamu ve özel sektörden gelen başvurularda lisans derecesi aranır. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Yılda 2 dönem başvuru alınır.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında; ulusal bilim teknoloji ve yenilik stratejisi çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan akademik Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.  Üst limit 2500000 desteklenir.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluşlardan “Kişiler” başvuru yapabilir. Başvuru Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Proje ekibinde yer alacak yürütücülerin üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.) Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, ise en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Başvuru tarihlerine ilişkin belirli bir zaman aralığı bulunmamakta, açılan çağrılara göre değişmektedir.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projeleri desteklenmektedir. Üst limit 200000 desteklenir.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluşlardan “Kişiler” başvuru yapabilir.  Başvurular Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Tüm başvurularda lisans derecesi aranır. Proje yürütücüsü, projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmak zorundadır. Yılda 2 dönem başvuru alınır. Üst limit 200000 desteklenir.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında; Ar-Ge projesi hazırlama ve yürütme kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak için ARDEB tarafından desteklenen projelerde yürütücü olarak görev almamış olan, üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacıların sundukları akademik Ar-Ge projeleri desteklenmektedir. Üst limit 60000 TL desteklenir.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluşlardan “Kişiler” desteklenir. Başvurular Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Üniversitelerden gelen başvurularda, proje yürütücüsü için doktora/tıpta uzmanlık derecesi aranır. Kamu ve özel sektörden gelen başvurularda lisans derecesi aranır. Ayrıca, daha önce ARDEB’ den proje yürütücüsü olarak destek almamış olma şartı vardır. Programdan yürütücü olarak sadece bir kez yararlanılabilir, aynı anda aynı yürütücü birden fazla proje başvurusu yapamaz. Proje yürütücüsü, projenin yürütüleceği kuruluşun kadrolu personeli olmalıdır. Yılın her günü başvuru alınır.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Kariyer Geliştirme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında; genç bilim insanlarının kariyerlerini araştırmacı ve eğitimci olarak sürdürmeleri, bilimsel düzeyimizin geliştirilmesi ve bilimin ülke kalkınmasındaki rolünün artırılması amacına yönelik projeler desteklenmektedir. Üst limit 225000 TL’ dır.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluşlardan “Kişiler” başvuru yapabilir. Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Proje yürütücüsünün; doktora/sanatta yeterlilik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.), Doktora/tıpta uzmanlık/sanatta yeterlilik derecesinin alındığı tarihi izleyen 7 yıl içinde başvuruda bulunması (2018 yılında proje yürütücüsü olarak başvuru yapacak kişinin doktora derecesini aldığı tarih 01.01.2011’dan daha önce olamaz.), Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesinin alındığı kurum/kuruluştan farklı ve Türkiye’de yerleşik olan bir kurum/kuruluşta kadrolu olarak çalışıyor olması, Doçent ve üstü akademik unvana sahip olmaması, ve daha önce TÜBİTAK’tan 3501-Kariyer Geliştirme Programı desteği almamış olması ve projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olması gerekmektedir. Yılda 2 dönem başvuru alınır.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Uluslararası Destek Programları

(ERA-NET, COST, İkili İşbirliği Projeleri, Diğer Çoklu İşbirliği Projeleri)

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında;  ulusal ve bölgesel araştırma programları arasındaki koordinasyonun sağlanması, araştırma ve yenilik programlarının geliştirilip güçlendirilerek uluslararası işbirliğinin arttırılması, ulusal olarak desteklenen araştırma projelerinin yürütücülerinin uluslararası düzeyde oluşturulmuş ağlara (aksiyonlara) dahil olmalarının sağlanması vb. amaçlara yönelik projeler desteklenmektedir. Üst limit 360000 TL’ dır.

 BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluşlardan “Kişiler” başvuru yapabilir. Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Başvuru şartları çağrıya göre değişebilir.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program kapsamında; kamu kurumlarının Ar-Ge çalışmaları ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının giderilmesine ilişkin projeler desteklenmektedir. Hibe desteği çağrıya göre değişmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları, Özel Kuruluşlardan “Tüzel Kişiler” başvuru yapabilir. Online Başvuru (http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr ) yapılır. Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşları Müşteri Kurum (MK) olabilirler. Ancak bu kuruluşların ana hizmet birimleri Müşteri Kurum olamaz. Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar Proje Yürütücüsü Kuruluş (PYK) olarak proje başvuruları yapabilirler. Proje ekibinde yer alacak yürütücülerin üniversite personeli olmaları durumunda; doktora/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir.

Kamu kurumları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda; uzmanlığı konusunda en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları ve proje konusunda yeterli bilgi birikimine sahip olduklarını gösteren çalışmalarının (yayın, proje, rapor, vb.) olması gerekmektedir. Başvuru şartları çağrıya göre değişmektedir.

DETAYLI BİLGİ: http://ardeb-pbs.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Araştırmacılarımızın uluslararası destek fonlarından yararlanma kapasitesinin arttırılmasına ve uluslararası Ar-Ge işbirliklerine katılımın teşvik edilmesi. Destek Oranı: Çağrı duyurusunda belirtilir. Destek Süresi: En fazla 54 ay

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri ve özel kuruluşlarda çalışan araştırmacılar çağrı duyurusunda belirlenen şartlarda desteklenebilmektedir. Başvuru şekil ve şartları çağrı duyurusunda düzenlenmektedir. Çağrı niteliğine göre başvuru şartları değişmektedir. Başvuru şekil ve şartları çağrı duyurusunda düzenlenmektedir.

DETAYLI BİLGİ: www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencisi/öğrencileri hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır. 1.000-4.000 TL arasında destek sağlanır.

BAŞVURU HAKKINDA: Lisans Öğrencileri başvuru yapabilir.ww.ebideb.tubitak,gov.tr adresinden online başvuru yapılır.

Başvuru Şartları:

1.Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,* (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.)

2.Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,

3.Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,

4.Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması,

5.Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar.

Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

DETAYLI BİLGİ: https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini; projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. Lisans öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır. Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. (Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.) 1.000-4.000 TL arasında destek sağlanır.

BAŞVURU HAKKINDA: Lisans Öğrencileri başvuru yapabilir.  www.ebideb.tubitak,gov.tr adresinden online başvuru yapılır.

Başvuru Şartları:

1.Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.)

2.Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,

3.Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,

4.Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.

5.Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

DETAYLI BİLGİ:  https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-sanayiye-yonelik-lisans-bitirme-tezi-destekleme-programi

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bilim Merkezinde yer alacak sergilerin/eğitim birimlerinin tasarımı, üretimi, temini.Üst limit 100000000 TL’ dır.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları başvuru yapabilir. Başvuru Genel Evrak Servisi aracılığıyla alınmaktadır. Tüm başvurularda lisans derecesi aranır.

DETAYLI BİLGİ:  www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

PROGRAM HAKKINDA: Doğa, bilim ve teknoloji konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konu, kavram ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına olanak sağlayan ve belirli bir program dahilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır. Üst limit 120.000 TL

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları başvuru yapabilir. Online Başvuru yapılır. Tüm başvurularda tezli yüksek lisans derecesi aranır.

DETAYLI BİLGİ:  www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları

PROGRAM HAKKINDA: Öğretmenlere / akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmak bu çağrı kapsamındadır. Üst limit 120.000

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları başvuru yapabilir. Online Başvuru yapılır. Üniversitelerden gelen başvurularda, proje yürütücüsü için doktora derecesi aranır. Kamudan  gelen başvurularda tezli yüksek lisans derecesi ve en az 5 yıl öğretmenlik tecrübesi aranır.

DETAYLI BİLGİ:  www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulu veya Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde, 5-12. sınıf öğrencileri tarafından proje yapma süreçleri takip TÜBİTAK Bilim Fuarları 4006 4/13 edilerek hazırlanmış projelerden oluşan ve yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde düzenlenen proje sergileri 4006 – TÜBİTAK Bilim Fuarları kapsamında yer alabilir. Üst limit 5.000 TL

BAŞVURU HAKKINDA: Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 5-12. sınıflar arasında eğitim öğretim hizmeti veren devlet okulları ile BİLSEM’ ler başvuru yapabilir. Online Başvuru http://bilimiz.tubitak.gov.tr yapılır. Başvuru yapan okulda veya BİLSEM’ de kadrolu ya da tam zamanlı görevlendirilmiş bir öğretmen olma şartı aranır.

DETAYLI BİLGİ:  http://bilimiz.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Bilim Şenliği Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik ile ilgili konularda farkındalık oluşturmayı, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli ve anlaşılır bir şekilde kavratmayı ve toplumun her kesiminden ve her yaş grubundan kitlelerin katılımını sağlamayı amaçlayan açık ve / veya kapalı mekânlarda, bilimsel içerik, konu, kavram ve süreçleri daha çok etkileşimli uygulamalarla belirli bir program dâhilinde sunan etkinlikler bu çağrı kapsamındadır. Üst limit 100.000 TL

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları başvuru yapabilir. Online Başvuru yapılır. Tüm başvurularda lisans derecesi aranır.

DETAYLI BİLGİ:  www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Dijital İçerikli Açık Ders Kaynakları Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: İlk ve ortaöğretim ile yükseköğretim kurumlarında okutulan dersler için Türkçe telif kaynakları artırarak ders materyali havuzunu genişletmek ve ilköğretim, ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fırsat eşitliği sağlayacak ulaşılabilir kaynaklar üretmektir.

BAŞVURU HAKKINDA: Üniversiteler, Kamu Kuruluşları başvuru yapabilir. Online Başvuru yapılır. Tüm başvurularda doktora derecesi aranır. Üst limit 120.000 TL

DETAYLI BİLGİ:  www.tubitak.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (312) 468 5300

Seyahat Desteği

PROGRAM HAKKINDA: Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilir. Ufuk2020 Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanı olan proje yürütücüsü adaylarına yöneliktir. Üst limit:  1.500 Avro

Ufuk2020 (Horizon 2020) Programı’na sunulacak projelerde yer almak isteyen proje yürütücüsü adaylarının proje pazarları, bilgi günleri, konsorsiyum toplantıları ve TÜBİTAK tarafından uygun görülebilecek diğer toplantılara ve etkinliklere katılımı için verilir.

DETAYLI BİLGİ:  www.tubitak.gov.tr  (bkz: https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-seyahat-destegi/odeme )

İLETİŞİM:  0 312 298 1750

Koordinatörlüğü Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: Ufuk2020’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır. Program kapsamında beş alt destek bulunmakta olup bu alt destekler Konsorsiyum Kurma Amaçlı Seyahat Desteği, Konsorsiyum Kurma Amaçlı Organizasyon Desteği, Proje Yazma-Sunma Eğitimi Desteği, Proje Yazdırma Desteği ve Proje Ön Değerlendirme desteğidir. U2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı’na yapılan genel başvurunun onaylanmasının ardından alt desteklerin her biri için yeni başvuru yapılması ve TÜBİTAK’tan onay alınması gerekmektedir. Bu başvurularda  hizmet alınacak uzman kişi/kuruluşun kriterlere uygunluğu veya eğitim/seyahat/organizasyon gerçekleştirilecekse amacına bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Üst limit:  33.000 Avro

BAŞVURU HAKKINDA: Akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanları başvuru yapabilir. Ufuk2020’ye koordinatör olarak başvuruda bulunacak, Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adaylarına ve onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır. Destekten faydalanan kişiler başvuruda bulundukları Ufuk2020 çağrısına projelerini sunmakla yükümlüdürler.

DETAYLI BİLGİ:    https://ufuk2020.org.tr/tr/destekler/u2020-koordinatorlugu-destekleme-programi/odeme%20)

İLETİŞİM:  0 312 298 1750

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı

 PROGRAM HAKKINDA: Proje ön değerlendirme desteği, yazma sunma eğitimi desteği ile projelerin ikinici aşamaya geçmesi durumunda Mülakat Eğitimi Desteğidir. Üst limit:  16.000 Avro

BAŞVURU HAKKINDA: Akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanları başvuru yapabilir. Baş araştırmacı adayının projesinin ERC tarafından kabul edilmesi durumunda toplam çalışma zamanının en az %50’sini Türkiye’deki kurum ve kuruluşların ev sahipliğinde yürüteceğini taahhüt etmesi gerekmektedir. Desteğe başvuru yapacak olan baş araştırmacı adayının, ilgili ERC çağrısı kapsamında belirlenen ön koşulları (eligibility) ve ERC’nin değerlendirme kriterlerini yerine getiriyor olması gerekmektedir.

Baş araştırmacı adayları, aynı yıl koduna sahip bir çağrı kapsamında bir proje için bu program kapsamındaki desteklerden yararlanabilecektir. Aşağıdaki linkden online başvuru yapılır.

DETAYLI BİLGİ:  http://destekler.h2020.org.tr/

İLETİŞİM: 0312 468 5300

Marie Curie Proje Ön Değerlendirme Desteği

PROGRAM HAKKINDA: Projelerin kalitesini arttırmak amacıyla uzman kişi/kuruluştan alınan ön değerlendirme hizmet ücreti maksimum limit dahilinde karşılanır. Üst limit 4.000 Avro

BAŞVURU HAKKINDA: Akademisyenler ile kamu sektörü veya özel sektör çalışanları başvuru yapabilir. MSCA IF ön değerlendirme desteğine başvuru yapacak olan kişilerin aşağıdaki kriterleri yerine getiriyor olması gerekmektedir:

-MSCA IF çağrısı kapsamında belirlenen ön koşullara sahip olmak,

-Marie Sklodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları değerlendirme kriterlerini yerine getiriyor olmak,

-Avrupa dışındaki ülkelere gidiş veya yurtdışından Türkiye’ye geliş amacıyla açılan MSCA IF panellerinden birine başvuru yapacak olmak ve projesinin en az bir yıllık kısmını Türkiye’de sürdürmeyi taahhüt etmek (Türkiye’den Avrupa dışına giden ve en az 12 ay Türkiye’ye geri dönen (Global Fellowship), yurt dışından Türkiye’ye 12-24 ay süreyle gelen araştırmacıların başvuruları kabul edilmekte; Türkiye’den Avrupa’daki herhangi bir kuruluşa gitmek üzere başvuru yapan araştırmacıların (geri dönüş şartları olmadığı için) başvuruları kabul edilmemektedir. ) aşağıdaki linkden başvuru yapılır.

DETAYLI BİLGİ:  http://destekler.h2020.org.tr/

İLETİŞİM: 0312 468 5300

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında proje başına destek limiti 300.000 TL geri ödemesiz ve 700.000 TL geri ödemeli olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Destek oranı birinci ve ikinci bölgelerde %60, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde %80 oranındadır. Proje süresi en az 6, en fazla 36 ay’dır. Ancak bu limit, oran ve süreler genel çerçeveyi oluşturmaktadır. Limit, oran ve proje süreleri çıkılacak konunun özelliğine göre proje teklif çağrısında yeniden belirlenmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin proje başvurusu yapmaları esastır.

Programın uygulaması; başvuru, kontrol, değerlendirme, izleme ve ödeme süreçlerinden oluşmaktadır. Proje başvuruları kurul değerlendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

Girişimcilik Destek Programı

Yeni Girişimci Desteği

PROGRAM HAKKINDA: Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. 50 bin TL’ye kadar hibe 100 bin TL’ye kadar geri ödemeli olmak üzere toplamda 150 bin TL’ye kadar destek sağlanmaktadır. Yeni Girişimci Desteği’nde destek oranı birinci ve ikinci bölgelerde %60, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı bölgelerde %70’tir. Kadın girişimci, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli girişimciler için bu oranlar (+)%20 olarak uygulanmaktadır. İşletme Kuruluş Giderleri için geri ödemesiz olarak 2.000 TL destek sağlanır. 

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği kapsamında, işletmenin kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak üst limiti 18.000 TL destek sağlanır.

İşletme Giderleri Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen işyeri kirası ve personel net ücretlerine yönelik olarak, aylık azami 5.000 TL ve toplamda geri ödemesiz olarak 30.000 TL destek sağlanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği ile İşletme Giderleri Desteği üst limitleri; bu destek unsurları için belirlenen üst limitlerin toplamını aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde Kurul Kararı ile  % 50’ye kadar arttırılabilir. Bu durumda Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteğinin üst limiti 27.000 TL, İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 TL ve her iki desteğin üst limitleri toplamı ise 48.000 TL’yi geçemez.

Sabit Yatırım Desteği kapsamında, işletme kuruluş tarihinden itibaren 24 ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat ve yazılım için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 100.000 TL destek sağlanır.

Yeni Girişimci Desteği başvuruları Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Bu destekten Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler başvurabilir.

Destek başvurusunda bulunacak işletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde kurulmuş olması ve işletme kuruluş tarihi itibariyle girişimcinin:

 • Son 1 yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda (Güncel NACE-Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında yer alan 4’lü koda göre); şahıs işletmesinin veya bir işletmede %50’den fazla ortaklığının bulunmaması,
 • Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
 • Mevcutta tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

PROGRAM HAKKINDA: İŞGEM Adı Kullanım Hakkı Sözleşmesi imzalanmış ve kuruluş dönemi faaliyetleri tamamlanmış olan İşletici Kuruluşa verilir. Bina tadilatı için 500.000 TL, Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı dâhil) alımı için toplam 100.000 TL, Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 TL’yi geçmemek üzere en fazla 3 personel için, toplam 50.000 TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 650.000 TL’dir.  İŞGEM Kuruluş Desteği’nin süresi en fazla 18 aydır.

İŞGEM’ler için: Personel net ücreti (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç), kişi başına 3.000 TL’yi geçmemek üzere en fazla 5 personel için, toplam 100.000 TL, İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim/danışmanlık faaliyetleri için 50.000 TL, İŞGEM Binası küçük tadilat işleri için 20.000 TL, İŞGEM tanıtım/organizasyon giderleri, işbirliği ağlarına erişim giderleri için 30.000 TL olmak üzere, geri ödemesiz destek üst limiti 200.000 TL’dir. İŞGEM İşletme Desteği’nin süresi en fazla 36 ay’dır.

BAŞVURU HAKKINDA: İŞGEM desteğine Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumları, Özel İdareler, Meslek Kuruluşları ve İnkübatörler başvurabilir. İş Geliştirme Merkezi Desteğinden yararlanmak isteyen Kurucu, İş Geliştirme Merkezi Desteği Başvuru Formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapar. Başvurular ise İş Geliştirme Merkezi Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından değerlendirilir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

Program kapsamındaki işbirliği – güçbirliği projeleri için destek üst limiti 1.000.000 TL olup bu miktarın 300.000 TL’lik kısmı geri ödemesiz, 700.000 TL’lik kısmı ise geri ödemelidir. Ayrıca orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki ortak imalata yönelik projeler için destek üst limiti 1.500.000 TL olup, bu miktarın 300.000 TL’lik kısmı geri ödemesiz,   1.200.000 TL’lik kısmı ise geri ödemelidir. Proje harcamaları birinci bölgede %50, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgelerde %60, beşinci ve altıncı bölgelerde %70 oranında desteklenmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin bir araya gelerek proje başvurusu yapmaları esastır.

Proje başvuruları Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

PROGRAM HAKKINDA: Ar-Ge ve İnovasyon Programı’ndan araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler/girişimciler yararlanabilir. KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBİ’lere, TEKMER’lerde ücretsiz işlik tahsis edilmekte, işlik tahsis edilmeyenler için kira desteği verilmektedir. Projede yer alan makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, danışmanlık, eğitim, tanıtım, yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyaret ve teknolojik işbirliği ziyaret, test-analiz ve belgelendirme, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları tescili, başlangıç sermayesi giderleri ile projede çalışan personel giderleri için 300.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere toplam 750.000 TL (üst limit) destek verilmektedir.  Ar-Ge ve İnovasyon Programı kapsamında sağlanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır. Ancak projeye konu satın alınacak makine ve teçhizatın; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranı % 90 (doksan) olarak uygulanır.

BAŞVURU HAKKINDA: Ar-Ge ve İnovasyon Programından yararlanmak isteyen İşletme/girişimcinin, Ar-Ge ve İnovasyon Programı Proje Başvuru Formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması esastır. Proje başvuruları Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

Endüstriyel Uygulama Programı

PROGRAM HAKKINDA: Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır. KOSGEB kurullarınca uygun görülen KOBİ’lere; kira desteği, projede yer alan makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri ile proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri için 500.000 TL’si geri ödemeli olmak üzere 818.000 TL (üst limit) destek verilmektedir. Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı destekleme oranı tüm bölgeler için %75 olup, Ar-Ge İnovasyon Programı altında yer alan “Başlangıç Sermayesi Desteği” için bu oran %100’dür.

BAŞVURU HAKKINDA: Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin, Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin,

Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. Kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış Ar-Ge ve İnovasyon Projesi sahibi işletmelerin, projenin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 1 yıl içinde Endüstriyel Uygulama Programı’na proje başvurularını yapmaları esastır. Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmak isteyen İşletme/girişimcinin, Endüstriyel Uygulama Programı Proje Başvuru Formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması esastır. Proje başvuruları Değerlendirme ve Karar Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

Genel Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Bu program aracılığıyla, KOBİ’lere yönelik genel işletme geliştirme ve rekabet gücünü artırmaya yönelik sağlanan desteklerin tamamı geri ödemesiz olup, desteklere ilişkin üst limit bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Destekleme oranı birinci bölgede %50, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgelerde %60, beşinci ve altıncı bölgelerde %70’tir.

Genel Destek Programı Destekleri Üst Limit (TL)
1 Yurt İçi Fuar Desteği 45.000
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 20.000
3 Tanıtım Desteği 25.000
4 Eşleştirme Desteği 30.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
6 Danışmanlık Desteği 22.500
7 Eğitim Desteği 20.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 75.000
9 Tasarım Desteği 22.500
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği** 30.000
11 Belgelendirme Desteği** 30.000
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 15.000
14 Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
15 Lojistik Desteği 40.000
TOPLAM 470.000

BAŞVURU HAKKINDA: Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır. Programdan yararlanmak isteyen işletmenin başvuru formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması esastır. Başvurular ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

TEKNOPAZAR – Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler, Patent belgesi ile koruma altına alınmış teknolojik ürün/prototipe sahip veya patent hakkını Türk Patent Enstitüsü nezdinde devralmış işletmeler, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip işletmeler yararlanır. Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin başarı ile tamamlandığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır. Destek programının süresi 12 aydır.Bu program kapsamında destek üst limiti 150.000 TL olup geri ödemesiz destek sağlanır;- Yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 TL,- Yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için ise 50.000 TL’dir.Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 olarak uygulanır.

BAŞVURU HAKKINDA: Programdan yararlanmak isteyen Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmenin başvuru formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması, başvuru yapan işletmenin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.Başvurular ilgili KOSGEB Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ TEKNOYATIRIM) Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: Programın amacı, öncelikli teknoloji alanlarında yer alan ar-ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek, ülke ekonomisine katma değer oluşturmak, uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Yatırım Projesi Süresince Verilen Destekler 1-Makine-teçhizat ve yazılım giderleri desteği 2- Makine-teçhizat ve kalıp giderleri 3- Makine-teçhizata ve kalıba ait taşıma, montaj ve sigorta giderleri 4- Yazılım giderleri 5- Üretim hattı tasarım giderleri 6-Personel gideri desteği 7-Eğitim ve danışmanlık desteği 8-Kira desteği (yatırım için yeni bir alan kiralanması durumunda)

Yatırım Sonrası Üretime Başlanması İtibariyle 1 Yıl Süre İle Verilen Destekler

1-Personel giderleri 2-Enerji giderleri

Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri destek oranları; mikro işletmeler için %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli, küçük ve orta ölçekli işletmeler için %60 geri ödemesiz, %40 geri ödemeli oranı uygulanarak destek sağlanır. Makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri haricindeki giderler için destek oranları geri ödemesiz olmak üzere; mikro işletmelere %70, küçük ve orta büyüklükte işletmelere ise %60 uygulanarak destek sağlanır.Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir. Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım sonrası destek süresi ise 1 yıldır.

BAŞVURU HAKKINDA: KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, b)Yurtdışı teknoloji bölgeleri/araştırma merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka merkezleri/hızlandırıcılarda ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, c)Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, d)Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, e)Patent belgesi ile koruma altına alınan, f) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, g)Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan, prototip çalışması tamamlanmış teknolojik ürün sahipleri veya kullanım hakkını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır. Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin başvuru yapmaları esastır. Programdan yararlanmak isteyen İşletmenin, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması esastır. Yatırım projelerinin değerlendirmeleri, yerinde inceleme ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

Stratejik Ürün Destek Programı

PROGRAM HAKKINDA: KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerini geliştirerek ithalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımı ile cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu destek programı ile KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler arasında işbirliği kültürünün yaygınlaştırılması da amaçlanmaktadır.

Destek Unsurları 1Makine-teçhizat desteği 2-Yazılım giderleri desteği 3-Personel gideri desteği 4-Bilgi transferi desteği 5-Test-analiz, kalibrasyon ve referans numune desteği 6-Hizmet alımı desteği (eğitim ve danışmanlık, tasarım, diğer hizmet alımı giderleri) Destek oranları; makine ve teçhizat giderleri için %70 geri ödemesiz, %30 geri ödemeli olmak üzere %100’e varan oranda; yazılım giderlerine, personel giderlerine, bilgi transferi, test-analiz, kalibrasyon ve referans numune giderlerine %70 oranında geri ödemesiz destek sağlanır. Makine-teçhizat ve yazılım giderleri için yerli malı belgesi bulunması durumunda geri ödemesiz destek oranına  %15 ilave edilir. Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir. Program dönemsel olarak uygulanacaktır. Proje süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Programdan yararlanmak için; KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, aktif durumda olan ve Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmelerin, Başkanlık tarafından belirlenen sektörlerdeki stratejik ürünleri üretmek üzere proje başvurusu yapmaları esastır. İşletme, bu programa münferiden ya da büyük işletme ile işbirliği yaparak başvurabilir. Büyük işletme ile işbirliği yapıldığı durumlarda birden fazla işletme projeye ortak olabilir. Bu durumlara ilişkin hususlar dönemsel duyuru metninde belirtilir. İşletmenin, dönemsel duyuru metninde belirtilen hususları dikkate alarak, Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Formu ile ilgili KOSGEB Müdürlüğüne başvuru yapması esastır. Proje değerlendirmeleri, yerinde inceleme ve Kurul değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

KREDİ FAİZ DESTEĞİ

PROGRAM HAKKINDA: KOSGEB Kredi Faiz Desteği Programları ile KOSGEB tarafından; küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek, üretim, kalite  ve standartlarını artırmaları, finansman sorunlarının çözümü, istihdam yaratmaları, uluslararası  düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması ve  KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmelerin bankalardan alacakları yatırım, işletme ve ihracat amaçlı kredilerin faiz/kar payı tutarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteğinin vadesi azami 48 ay olup, kredi faiz desteği  üst limiti işletme başına 300.000.- TL’dir. 

BAŞVURU HAKKINDA: KOSGEB Veri Tabanı’nda kaydı onaylanmış ve KOSGEB Desteklerinden yasaklı olmayan işletmeler, daha önce bu destekden faydalanmamış olanlar, faal ve vergisi olanlar, KOSGEB Kredi Faiz Desteği programlarından yararlanabilir. Başvuru web sitesi takip edilmelidir.

DETAYLI BİLGİ:  http://www.kosgeb.gov.tr

İLETİŞİM: 0 312 595 28 00

Bölge Kalkınma İdareleri

Güneydoğu Anadolu Projesi

PROJE HAKKINDA: (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi GAP  Bölge  Kalkınma  İdaresi  Başkanlığı, 1989  yılında  “GAP  kapsamına  giren yörelerin süratle kalkındırılması, yatırımların gerçekleştirilmesi  için  plan,  altyapı,  ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre  halkının  eğitim  düzeyini  yükseltmek için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak, kurum  ve  kuruluşlar  arasında koordinasyonu sağlamak” üzere kurulmuştur.

GAP, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin  sahip  olduğu  kaynakları değerlendirerek; bu yörede yaşayan insanlarımızın gelir  düzeyini  ve  yaşam  kalitesini  yükseltmeyi, bölgeler arası farklılıkları gidermeyi ve ulusal düzeyde ekonomik  gelişme  ve  sosyal  istikrar  hedeflerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkiye’deki yaşama adaptasyonları amacıyla;  GAP Bölgesi’nde Suriye Krizinin Etkilerinin Azaltılması, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Sosyal İstikrarın Güçlendirilmesi, Suriyeli Kadınların Sosyal ve Ekonomik Yaşama Adaptasyonu, Suriyeli Gençlerin ve Çocukların Güçlendirilmesi, Geçim Kaynakları ve İnsana Yakışır İş Fırsatları projeleri de desteklenmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: İlgili proje kapsamında Alt Projenin uygulamasını gerçekleştirecek olan il özel idareleri, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB), belediyeler, kalkınma ajansları, araştırma kuruluşları, üniversiteler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları proje başvurularını GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına yaparlar. Başkanlığa sunulan projelerin değerlendirilmesinin akabinde uygun görülen projeler Bakan onayına gönderilir. Proje onayını müteakip gerekli evraklar hazırlanır ve protokol yapıldıktan sonra uygulama aşamasına geçilir.

PROJENİN UYGULANDIĞI İLLER: Adıyaman,   Batman,   Diyarbakır, Gaziantep,  Kilis,  Mardin,  Siirt,  Şanlıurfa,  Şırnak

DETAYLI BİLGİ: http://www.gap.gov.tr

İLETİŞİM:  0 (414) 317 2000

Doğu Anadolu Projesi (DAP), Doğu Karadeniz

Projesi (DOKAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP)

Bölge Kalkınma İdareleri

PROJE HAKKINDA: Bölge Kalkınma İdareleri 2011 yılında;  uygulamaları yerinde koordine etmek ve kalkınma projelerinin uygulandığı illerde yatırımların gerektirdiği araştırma,  planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetlerini yerine getirerek projelerin kapsadığı bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla kurulmuştur.

KAPSADIĞI İLLER: DAP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi Erzurum olup Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van olmak üzere 14 ili kapsamaktadır.

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi Giresun olup Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon olmak üzere 8 ili kapsayan bölgede kurulmuştur.

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin merkezi Konya olup Karaman, Aksaray ve Niğde olmak üzere 4 ili kapsamaktadır.

Güdümlü Proje Desteği

PROJE HAKKINDA: Teklif çağrısı olmadan doğrudan destektir. Bölge planı/program veya saha çalışmalarında belirlenmiş konularda Konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenir. Azami süresi 24 aydır. Azami destek oranı %75’dir. Bu oran bölgenin gelişmişlik durumuna göre Yönetim Kurulu kararıyla %90’a kadar çıkarılabilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen güdümlü proje destekleri
1) Ajans tarafından veya koordinasyonunda güdümlü proje fikirlerinin belirlenmesi
2) Ajans tarafından söz konusu fikirleri projeye dönüştürebilecek ve uygulayabilecek kurum ve kuruluşların tespit edilmesi
3) Bu kurum ve kuruluşlarla Başlangıç Toplantısı yapılarak projenin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer alması gereken muhtemel aktörler, vb. hususların istişare edilmesi
4) Projenin paydaşlarca sahiplenilmesi durumunda proje kapsamında başvuru sahibi, ortak veya iştirakçi sıfatıyla yer alacak tüm tarafların Ajans koordinasyonunda bir araya getirilerek Mutabakat Toplantısı’nın yapılması ve Ön Mutabakat Metni’nin oluşturulması
5) Ajans tarafından Ön Mutabakat Metni’ne uygun şekilde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden proje başvurusunun açılması (Bu başvuruda standart proje başvurusunda istenilen bilgilere ek olarak özellikle işletme modeli ve eş finansman temini ile diğer işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnameler sunulmalıdır.)
6) Sunulan projenin Genel Sekreter Başkanlığı’nda oluşturulacak en az 3 kişilik bir komisyon marifetiyle DYK’da belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilmesi
7) Değerlendirme sonucunda projenin uygun bulunması durumunda Ajans ve başvuru sahibi arasında Güdümlü Proje Bilgi Formu imzalanır ve bu form Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
8) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda Bilgi Formu Ajans Çalışma Programı’na eklenmek üzere Bakanlığa gönderilir.
9) Bakanlık Bilgi Formu’nu uygun bulur ve Çalışma Programı’na eklenmesini onaylarsa söz konusu proje için Fizibilite geliştirme çalışmalarına başlanır.
10) Fizibilitenin Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunması durumunda Fizibilite ve eki belgeler Bakanlığın onayına sunulur. Bakanlığın onay vermesi durumunda Ajans ile başvuru sahibi arasında sözleşme imzalanır ve uygulama süreci başlar.

PROJENİN ÖNCELİKLİ ALANLARI: Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da
sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması

PROJENİN KAPSADIĞI İLLER: Güdümlü Proje Desteği 26 Kalkınma Ajansı aracılığıyla 81 ilde verilmektedir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.istka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/https://www.gmka.gov.tr/
http://www.izka.org.tr/http://geka.gov.tr/http://zafer.gov.tr/tr-tr/https://www.bebka.org.tr/
http://www.marka.org.tr/http://www.ankaraka.org.tr/trhttp://www.mevka.org.tr/
http://www.baka.org.tr/http://www.cka.org.tr/http://www.dogaka.gov.tr/http://www.ahika.gov.tr/
http://www.oran.org.tr/http://www.bakka.gov.tr/https://www.kuzka.gov.tr/http://www.oka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/http://www.serka.gov.tr/http://fka.gov.tr/
http://www.daka.org.tr/https://www.ika.org.tr/https://www.karacadag.gov.tr/

http://www.dika.org.tr/index.php

İLETİŞİM: İSTKA: 0212 468 3400-TRAKYAKA: 0282 263 3737-GMKA:0266 246 1000-

İZKA:0232 489 8181-GEKA:0258 371 8844-ZAFER:0274 271 7761-BEBKA:0 224 211 1327
MARKA: 0262332 0144-ANKARAKA: 0312 473 6195 -MEVKA:0332 236 3208 -BAKA:0246 224 4040
ÇKA:0322 363 0040-DOĞAKA:0326225 1415-AHİKA:0384 214 3666-ORAN:0352 3526726
BAKKA:0372 2577471-KUZKA:0366 212 5852-OKA:0362 4312400-DOKA:0462 455 4002
KUDAKA:0442 235 6111-SERKA:0474 212 5200-FKA:0422 211 1050-DAKA:0432 215 6555
İKA: 0342 231 0701-KARACADAĞ:0412 237 1216-DİKA:0482 212 1107

Teknik Destek

PROGRAM HAKKINDA: Yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim verme, lobi faaliyetleri, uluslararası ilişkiler kurma, geçici uzman ve rehber personel görevlendirme, danışmanlık, proje ve program hazırlanmasına katkı sağlama gibi konularda verilen destektir. Azami süresi 3+1 aydır. Bu kapsamda verilecek destek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinde büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl belirlenen limiti aşamaz

BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları tarafından ilan edilen teknik desteklere başvuru aşaması aşağıdaki şekildedir:
1) İlgili Kalkınma Ajansı tarafından yılı Teknik Destek Programı’nın ilan edilmesi ve KAYS’tan dönemler halinde başvuruya açılması (Dönem 1: Ocak-Şubat, Dönem 2: Mart-Nisan, Dönem 3: Mayıs-Haziran, Dönem 4: Temmuz-Ağustos, Dönem 5: Eylül-Ekim, Dönem 6: Kasım-Aralık olup ideal şartlarda TD’nin yıl başında açılıp bütçesi imkan tanıması durumunda yıl sonuna kadar devam etmesi gerekmektedir.)
2) Potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini ( başvuru sahibi, ortaklar, iştirakçiler, konu ve maliyet) gözden geçirmesi
3) Uygun olan başvuru sahiplerinin 2 aylık dönemler halinde ilgili Ajans’a KAYS üzerinden proje başvurusu yapması ve taahhütnameyi Ajans’a sunarak başvurusunu tamamlaması (Bir dönemde bir kurum tarafından yapılabilecek ve desteklenebilecek başvuru sayısı için herhangi bir sınır yoktur.)
4) Ajansın her bir dönem için sunulan projeleri değerlendirmesi (Değerlendirme Ajans uzmanları arasından seçilen bir komisyon marifetiyle yapılır ve sonuçlar Genel Sekreter tarafından onaylandıktan sonra resmiyet kazanır.)
5) Değerlendirme sonuçlarının internet sitesinden duyurması ve proje sahibi ile sözleşme imzalaması

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: 1)Yerel aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi için eğitim verme,
 2)Lobi faaliyetleri,
3)Uluslararası ilişkiler kurma,
4)Geçici uzman ve rehber personel görevlendirme,
5)Danışmanlık,
6)Proje ve program hazırlanmasına katkı sağlama

PROGRAMIN KAPSADIĞI İLLER: Teknik Destek 26 Kalkınma Ajansı  aracılığıyla 81 ilde verilmektedir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.istka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/https://www.gmka.gov.tr/
http://www.izka.org.tr/http://geka.gov.tr/http://zafer.gov.tr/tr-tr/https://www.bebka.org.tr/
http://www.marka.org.tr/http://www.ankaraka.org.tr/trhttp://www.mevka.org.tr/
http://www.baka.org.tr/http://www.cka.org.tr/http://www.dogaka.gov.tr/http://www.ahika.gov.tr/
http://www.oran.org.tr/http://www.bakka.gov.tr/https://www.kuzka.gov.tr/http://www.oka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/http://www.serka.gov.tr/http://fka.gov.tr/
http://www.daka.org.tr/https://www.ika.org.tr/https://www.karacadag.gov.tr/http://www.dika.org.tr/index.php

İLETİŞİM: İSTKA: 0212 468 3400-TRAKYAKA: 0282 263 3737-GMKA:0266 246 1000-

İZKA:0232 489 8181-GEKA:0258 371 8844-ZAFER:0274 271 7761-BEBKA:0 224 211 1327
MARKA: 0262332 0144-ANKARAKA: 0312 473 6195 -MEVKA:0332 236 3208 -BAKA:0246 224 4040
ÇKA:0322 363 0040-DOĞAKA:0326225 1415-AHİKA:0384 214 3666-ORAN:0352 3526726
BAKKA:0372 2577471-KUZKA:0366 212 5852-OKA:0362 4312400-DOKA:0462 455 4002
KUDAKA:0442 235 6111-SERKA:0474 212 5200-FKA:0422 211 1050-DAKA:0432 215 6555
İKA: 0342 231 0701-KARACADAĞ:0412 237 1216-DİKA:0482 212 1107

Fizibilite Desteği

PROGRAM HAKKINDA: Bölge kalkınması için önemli bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilitelerine sağlanır. Azami süresi 12 aydır. Bu kapsamda verilecek destek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin f fıkrası uyarınca her yıl belirlenen limitin iki katını aşamaz

BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları tarafından ilan edilen fizibilite desteğine başvuru aşaması aşağıdaki şekildedir:
1) İlgili Kalkınma Ajansı tarafından yılı Fizibilite Destek Programı’nın ilan edilmesi ve KAYS’tan başvuruya açılması (ideal şartlarda FD’nin yıl başında açılıp bütçesi imkan tanıması durumunda yıl sonuna kadar devam etmesi gerekmektedir.)
2) Potansiyel başvuru sahiplerinin başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini ( başvuru sahibi, ortaklar, iştirakçiler, konu ve maliyet) gözden geçirmesi (FD kapsamında hazırlanacak fizibilitenin şablonu olarak fizibilitesi hazırlanacak işin maliyetine göre Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor Formatı veya Proje Teklif Formuna uygun olarak fizibilite raporu hazırlanır.)
3) Uygun olan başvuru sahiplerinin ilgili Ajans’a KAYS üzerinden proje başvurusu yapması ve taahhütnameyi Ajans’a sunarak başvurusunu tamamlaması (Başvuru rehberinde aksi belirtilmediği sürece bir başvuru sahibi bir takvim yılında en fazla 4 proje sunabilir ve bunlardan en fazla 2 tanesi için destek alabilir.)
4) Ajansın sunulan projeyi 7 gün içinde değerlendirir ve ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaya sunar. (Değerlendirme Genel Sekreter başkanlığında Ajans uzmanları arasından seçilen bir komisyon marifetiyle PTÇ’deki sürece benzer şekilde yapılır ve sonuçlar Yönetim Kurulu onayından sonra resmiyet kazanır.)
5) Değerlendirme sonuçlarının internet sitesinden duyurması ve proje sahibi ile sözleşme imzalaması (başvuru sahibine yazılı bildirim yapılarak sözleşme imzalamaya davet edilir.)
6) Projenin uygulanması (azami uygulama süresi 1 yıl)

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine,
Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir.

PROGRAMIN KAPSADIĞI İLLER: Fizibilite Desteği 26 Kalkınma Ajansı  aracılığıyla 81 ilde verilmektedir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.istka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/https://www.gmka.gov.tr/
http://www.izka.org.tr/http://geka.gov.tr/http://zafer.gov.tr/tr-tr/https://www.bebka.org.tr/
http://www.marka.org.tr/http://www.ankaraka.org.tr/trhttp://www.mevka.org.tr/
http://www.baka.org.tr/http://www.cka.org.tr/http://www.dogaka.gov.tr/http://www.ahika.gov.tr/
http://www.oran.org.tr/http://www.bakka.gov.tr/https://www.kuzka.gov.tr/http://www.oka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/http://www.serka.gov.tr/http://fka.gov.tr/
http://www.daka.org.tr/https://www.ika.org.tr/https://www.karacadag.gov.tr/ http://www.dika.org.tr/index.php

İLETİŞİM:İSTKA: 0212 468 3400-TRAKYAKA: 0282 263 3737-GMKA:0266 246 1000-

İZKA:0232 489 8181-GEKA:0258 371 8844-ZAFER:0274 271 7761-BEBKA:0 224 211 1327
MARKA: 0262332 0144-ANKARAKA: 0312 473 6195 -MEVKA:0332 236 3208 -BAKA:0246 224 4040
ÇKA:0322 363 0040-DOĞAKA:0326225 1415-AHİKA:0384 214 3666-ORAN:0352 3526726
BAKKA:0372 2577471-KUZKA:0366 212 5852-OKA:0362 4312400-DOKA:0462 455 4002
KUDAKA:0442 235 6111-SERKA:0474 212 5200-FKA:0422 211 1050-DAKA:0432 215 6555
İKA: 0342 231 0701-KARACADAĞ:0412 237 1216-DİKA:0482 212 1107

Proje Teklif Çağrıları

PROGRAM HAKKINDA: Belirli destek konularında Yararlanıcıların proje önerisi sunması
Rekabetçi değerlendirme(Projeler Bağımsız Değerlendiriciler tarafından değerlendirilir)
Azami süresi 24 aydır. Azami destek oranı %75’dir. Bu oran küçük ölçekli altyapı projeleri hariç bölgenin gelişmişlik durumuna göre %90’a kadar çıkarılabilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları tarafından ilan edilen proje teklif çağrılarına başvuru aşaması aşağıdaki şekildedir:
1)İlgili Kalkınma Ajansı tarafından proje teklif çağrısı usulü ile uygulanacak mali destek programının genel özelliklerinin (gerekçe, desteklenecek konular, potansiyel başvuru sahipleri vb.) yer aldığı Başvuru Rehberi’nin ajans internet sitesinde yayımlanır ve en az bir mahalli gazetede ilan edilir.
2)PTÇ proje başvuru süreci kapsamında Ajans tarafından bilgilendirme, eğitim ve teknik yardım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi.
3)Son başvuru zamanı itibarıyla teslim edilmiş projeler için değerlendirme aşamasına geçilmesi (PTÇ başvuru süreci devam ederken Ajans eş zamanlı olarak projelerin değerlendirmesinde görev alacak bağımsız değerlendiriciler için KAYS üzerinden ilana çıkar ve Değerlendirme Komitesi üyeleri için ilgili kurumlara talep yazısı yazar.)
4)Projeler öncelikle ön inceleme aşamasına alınarak, projelerin Ajans uzmanları marifetiyle başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.
5)Ön inceleme aşamasında başarılı olan projeler teknik ve mali değerlendirme aşamasına alınır ve bu aşamada bağımsız değerlendiriciler akabinde ise değerlendirme komitesi marifetiyle değerlendirilir ve puanlanır. Bu süreç zarfında Genel Sekreter değerlendirme alınan projeler için Ajans personeli eliyle ön izleme ziyaretleri yaptırarak projelerin risk durumunu tespit ettirebilir.
6)Değerlendirme Komitesince başarılı bulunan projeler için Genel Sekreter tarafından bütçe revizyonu yaptırılır ve bu başarılı liste revize bütçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’nun onayına sunulur.
7)Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşen desteklenecek projeler listesi Ajans internet sitesinde ilan edilir, desteklenecek başvuru sahipleri başvuru aşamasında KAYS’tan sundukları belgelerin matbu ve onaylı hallerini 15 iş günü içerisinde ilgili Ajans’a sunar ve akabinde sözleşme imza süreci başlar.
8)Sözleşmeler imzalandıktan sonra başvuru rehberinde belirtilen azami süreyi aşmayacak şekilde uygulama süreci başlar.

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: Ajansların uygulayacağu programların öncelikleri program bzında değişmektedir. Her programın önceliği ajansın internet sitesinde yayımladığı Başvuru Rehberlerinde açıkca belirtilmektedir.

PROGRAMIN KAPSADIĞI İLLER: Proje Teklif Çağrısı Desteği 26 Kalkınma Ajansı  aracılığıyla 81 ilde verilmektedir.

DETAYLI BİLGİ: http://www.istka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/https://www.gmka.gov.tr/
http://www.izka.org.tr/http://geka.gov.tr/http://zafer.gov.tr/tr-tr/https://www.bebka.org.tr/
http://www.marka.org.tr/http://www.ankaraka.org.tr/trhttp://www.mevka.org.tr/
http://www.baka.org.tr/http://www.cka.org.tr/http://www.dogaka.gov.tr/http://www.ahika.gov.tr/
http://www.oran.org.tr/http://www.bakka.gov.tr/https://www.kuzka.gov.tr/http://www.oka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/http://www.serka.gov.tr/http://fka.gov.tr/
http://www.daka.org.tr/https://www.ika.org.tr/https://www.karacadag.gov.tr/ http://www.dika.org.tr/index.php

İLETİŞİM:İSTKA: 0212 468 3400-TRAKYAKA: 0282 263 3737-GMKA:0266 246 1000-

İZKA:0232 489 8181-GEKA:0258 371 8844-ZAFER:0274 271 7761-BEBKA:0 224 211 1327
MARKA: 0262332 0144-ANKARAKA: 0312 473 6195 -MEVKA:0332 236 3208 -BAKA:0246 224 4040
ÇKA:0322 363 0040-DOĞAKA:0326225 1415-AHİKA:0384 214 3666-ORAN:0352 3526726
BAKKA:0372 2577471-KUZKA:0366 212 5852-OKA:0362 4312400-DOKA:0462 455 4002
KUDAKA:0442 235 6111-SERKA:0474 212 5200-FKA:0422 211 1050-DAKA:0432 215 6555
İKA: 0342 231 0701-KARACADAĞ:0412 237 1216-DİKA:0482 212 1107

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

PROGRAM HAKKINDA: 2008 yılında uygulanmaya başlayan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın (CMDP) temel amacı, görece az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek kent merkezlerine sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu kent merkezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç göçün kendi bölgesi içinde tutulmasıdır. Programın hedef alanları, nispeten geri kalmış ve sürekli göç veren bölgelerdeki metropolleşme eğilimi taşıyan kentsel merkezlerdir. (CMDP) kapsamında; kamu kurum ve kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların, üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, il özel idarelerin, belediyelerin ve mahalli idare birliklerinin projelerine destek verilmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Program kapsamındaki 8 ajans, Usul ve Esasların yürürlüğe girmesini takiben iki ay içinde ilgili kuruluşlardan proje fikirleri alır. Ajans ilgili kuruluşlardan alacağı proje fikirleri için Program öncelikleri ve Bölge Planı kapsamında öncelikli sektör ve temaları belirler. Ajans, proje fikirlerini, belirlenen sektör ve temalara uyumu ile projenin yapılabilirliği yönünden değerlendirerek uygun görülenleri Değerlendirme Komisyonu’na sunar. Komisyon, programın yürütüldüğü ilin valisinin başkanlığında, Ajans genel sekreteri, il belediye başkanı ile il sanayi ve ticaret odası veya ayrı ayrı kurulmuş olması halinde her iki oda başkanlarından oluşmaktadır. Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülen proje fikirleri Bakanlığın onayına sunulur.

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: CMDP kapsamında öncelik olarak kentsel ekonomilerin geliştirilmesi, kentsel ve sınai altyapının geliştirilmesi, beşeri ve sosyal sermayenin geliştirilmesi, yurtiçi ve çevre piyasalara ticaretin ve ilişkilerin geliştirilmesi gibi alanlar belirlenmiştir. Ayrıca kent ekonomisine katkısı yüksek, proje bütünlüğü ve sürdürülebilirliği sağlanmış, sağlam bir işletme ve yönetim modeline sahip, yenilikçi ve çarpan etkisi fazla olan, eş finansman katkısı bulunan projelere öncelik verilmektedir.

PROGRAMIN KAPSADIĞI İLLER: 2018 yılında toplam 11 il (Adana, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Mardin, Mersin, Sivas, Şanlıurfa ve Van) CMDP kapsamında yer almaktadır.

DETAYLI BİLGİ: www.dogaka.gov.tr

İLETİŞİM: 0312 294 67 03

Sosyal Destek Programı (SODES)

PROGRAM HAKKINDA: 2008 yılında uygulanmaya başlanan Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşeri sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.

BAŞVURU HAKKINDA: SODES programında, Bakanlığımız tarafından uyulama usul ve esaslarının hazırlanarak proje teklif çağrısına çıkılmasıyla birlikte yerel düzeyde hazırlanan projeler valiliklere iletilmektedir.
Valilikler kendilerine iletilen proje tekliflerini program amaçları, başvuru koşulları ve il öncelikleri vb. kriterleri dikkate alarak değerlendirerek proje tekliflerini önceliklendirerek Bakanlığımıza iletmektedir.
Bakanlığımız tarafından yapılan son değerlendirme sonrasında kabul edilen projelerin yürütücüleriyle valilikler arasında sözleşme imzalanmasıyla uygulamaya başlanan projelerin izlenme, denetleme, sekretarya ve arşivleme işlemleri valilikler tarafından yerine getirilmektedir.
2018 yılında SODES’in illerde Kalkınma Ajansları aracılığıyla uygulanması öngörülmektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: İstihdam Bileşeni
Sosyal İçerme Bileşeni
Kültür Sanat ve Spor Bileşeni

PROGRAMIN KAPSADIĞI İLLER: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, Hakkâri, Kars, Malatya, Muş, Tunceli, Van, Sivas, Yozgat, Aksaray, Niğde, Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay

DETAYLI BİLGİ: http://www.sodes.gov.tr/

İLETİŞİM: 0312 294 6417

Araştırma Altyapısı Destekleri Programı

PROGRAM HAKKINDA: Kamu kurumları ve üniversitelerde araştırma altyapılarının kurulması ve mevcutların kapasitelerinin geliştirilmesine destek verilmektedir.  Tematik İleri Araştırma Merkezleri ve Merkezi Araştırma Laboratuvarları başlıkları altında verilen destekler kapsamında ulusal ve bölgesel önceliklerle uyumlu,  kamu ve özel sektörü ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma altyapıları oluşturulmaktadır.

Araştırma altyapılarının daha etkin çalışmalarını sağlamak amacıyla yönetim,  finansman, personel istihdamı, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği, araştırmacılara açıklığı, performanslarının izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konularda yasal düzenlemeler yapılmıştır.

BAŞVURU HAKKINDA: Projeler elektronik ortamda yükleme işlemi yapılarak tamamlanmaktadır. Belli dönemde gerçekleşen başvurular http://arastirma.kalkinma.gov.tr/ web sitesi duyurular kısmından takip edilir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: Kamu kurumları,  özel sektör ve üniversitelerden araştırmacıların kullanımına açık, sürdürülebilir araştırma altyapılarının araştırmacı insan kaynağının geliştirilmesine ve üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

DETAYLI BİLGİ: http://arastirma.sbb.gov.tr/

İLETİŞİM: 0312 294 50 00

Sosyal Etkileşim Programı (SEP)

PROGRAM HAKKINDA: Sosyal etkileşim, bireylerin ve toplumun diğer bireyler ve toplum kesimleri ile olan etkileşiminin artırılmasını,  belirli bölge ve illerdeki birey ve grupların birlikte ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin geliştirilmesini, bölgeler arasında gençler, kadınlar, işçi ve işveren kesimleri, meslek grupları vb. arasında iletişimin ve ortaklık kültürünün geliştirilmesini ifade eder.  Bu bağlamda;  Bakanlığımız tarafından 2015 yılında uygulamaya geçirilen Sosyal Etkileşim Programı (SEP)’in amacı, ülkemizin farklı mekânlarındaki kişi ve kurumlar arasındaki iletişimi artırmak, ortak iş yapabilme kültürünü geliştirmektir.

Farklı bölgelerden insanlar veya kurumlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek konferanslar/ seminerler/ toplantılar/ inceleme-çalışma ziyaretleri, İkamet/okul yerinden farklı bölgelerde stajlar, Ortak gönüllü kamu hizmeti, Bölgeler arası bilgi paylaşımına dayalı mesleki eğitimler, Ortak kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler desteklenmektedir

BAŞVURU HAKKINDA: Kalkınma Ajansları tarafından belli dönemlerde ilana çıkılmıştır. Kalkınma ajansları web siteleri takip edilmeli.

PROGRAMIN ÖNCELİKLİ ALANLARI: Farklı bölgelerde yaşayan birey ve grupların birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin yükseltilmesi,

Kurumsal yapıların güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımının artırılması,

Sosyal ve ekonomik hayata katılım ve sosyal içerme konularında iyi örneklerin paylaşılması ve ortak sosyal sorumluluk kültürünün artırılmasıdır

.

DETAYLI BİLGİ: http://www.istka.org.tr/http://www.trakyaka.org.tr/https://www.gmka.gov.tr/
http://www.izka.org.tr/http://geka.gov.tr/http://zafer.gov.tr/tr-tr/https://www.bebka.org.tr/
http://www.marka.org.tr/http://www.ankaraka.org.tr/trhttp://www.mevka.org.tr/
http://www.baka.org.tr/http://www.cka.org.tr/http://www.dogaka.gov.tr/http://www.ahika.gov.tr/
http://www.oran.org.tr/http://www.bakka.gov.tr/https://www.kuzka.gov.tr/http://www.oka.org.tr/
http://www.doka.org.tr/http://www.kudaka.org.tr/http://www.serka.gov.tr/http://fka.gov.tr/
http://www.daka.org.tr/https://www.ika.org.tr/https://www.karacadag.gov.tr/ http://www.dika.org.tr/index.php

İLETİŞİM:İSTKA: 0212 468 3400-TRAKYAKA: 0282 263 3737-GMKA:0266 246 1000-

İZKA:0232 489 8181-GEKA:0258 371 8844-ZAFER:0274 271 7761-BEBKA:0 224 211 1327
MARKA: 0262332 0144-ANKARAKA: 0312 473 6195 -MEVKA:0332 236 3208 -BAKA:0246 224 4040
ÇKA:0322 363 0040-DOĞAKA:0326225 1415-AHİKA:0384 214 3666-ORAN:0352 3526726
BAKKA:0372 2577471-KUZKA:0366 212 5852-OKA:0362 4312400-DOKA:0462 455 4002
KUDAKA:0442 235 6111-SERKA:0474 212 5200-FKA:0422 211 1050-DAKA:0432 215 6555
İKA: 0342 231 0701-KARACADAĞ:0412 237 1216-DİKA:0482 212 1107

Türkiye Cumhuriyeti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

7 Haziran 1945 tarihinde kurulmuştur. Sonraki yıllarda Çalışma Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adıyla yeniden teşkilatlandırılmıştır. Daha sonra, 04.Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren 618 Sayılı KHK ile Bakanlık yeniden yapılandırılarak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü yeniden yapılandırılmıştır. 10 Temmuz 2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, altıncı kısım ikinci bölümünün “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olan başlığı “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” olarak yeniden düzenlendi. 

Çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemek, işgücü piyasasının yapısal sorunlarını çözmek suretiyle büyümenin istihdama katkısını, istihdam ve işgücüne katılım oranını artırmak, nitelikli insan kaynağı oluşturmak, sosyal güvenliği yaygınlaştıracak tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü geliştirerek tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamı oluşturmak.

https://ailevecalisma.gov.tr/

Mesleki Eğitimde Kupon Yöntemi

PROGRAM HAKKINDA: Kişilere belirli mesleki niteliklerin kazandırılması maksadıyla düzenlenen mesleki eğitimin finansman yöntemi. Bu yöntemle kendilerine kupon tahsis edilen vatandaşlarımızın akredite edilmiş hizmet sağlayıcılarını kendilerinin seçmesi ile mesleki eğitimde rekabete dayalı nitelik artışının sağlanması ve böylece işgücü piyasasında ortaya çıkan nitelikli işgücü ihtiyacının daha kısa sürede ve daha esnek bir şekilde karşılanması hedeflenmektedir. Kupon Yöntemiyle eğitim alınabilecek meslekler; sektör temsilcileri ile yapılacak görüşmeler ve İŞKUR tarafından uygulanan kursların sonuçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Gençlerimize bu kapsamda katılacakları eğitimlerde 10.000 TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Ayrıca gün içerisinde de harçlık olarak 60 lira verilecek.

BAŞVURU HAKKINDA: İŞKUR aracılığıyla verilecek bu eğitimlerden faydalanabilmek için genç olmak ve aynı zamanda da İŞKUR’a üye olmak gerekmektedir. Bu eğitimi almak isteyen adayların İŞKUR eğitim ilanları takipte etmeleri gerekmektedir.

DETAYLI BİLGİ: https://ailevecalisma.gov.tr/

İLETİŞİM: 0 (312) 296 60 00

Kendi İşini Kurma Desteği

PROGRAM HAKKINDA: Engellilerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engellilerin üretime katkıda bulunarak öncelikle kendi geçimlerini sağlamak sonra da yeni istihdamlara aracılık etmelerini temin etmek. 50 bin TL hibe desteği verilmektedir. Yüzde 40 engelli raporuna sahip olan ve iş kuracağı alanda mesleki eğitim belgesi veya girişimcilik eğitim sertifikası gerekmektedir. Engelli girişimcilere, kuruluş işlemleri için en fazla 3 bin TL, işletme gideri için yıllık toplamda en fazla 11 bin TL, kuruluş desteği için en fazla 36 bin TL destek verilmektedir. 

Aranan şartlar; İŞKUR’a kayıtlı olmak,

 • Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak),
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak.

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

BAŞVURU HAKKINDA: Engelli kişilerin www.iskur.gov.tr  adresinden duyurular bölümünde yayınlanan başvuru rehberine göre hazırlayacakları projeler ile başvuru gerçekleşmektedir. Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler başvuru yapabilir. Yılın belli dönemlerinde açılan ilan için kurumun web sitesi takip edilip proje hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edebilirler.

DETAYLI BİLGİ: www.iskur.gov.tr

İLETİŞİM: 0312 216 30 00

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP)

PROGRAM HAKKINDA: İstihdam, eğitim ve hayat boyu öğrenme ile sosyal içerme öncelik alanlarında ülkemiz sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve bu çerçevede hazırlanacak projeler aracılığıyla Avrupa Birliği (AB) fonlarından yaralanmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından yürütülen hibe programı. İPA İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi kapsamında, Türkiye’nin eş finansman sağladığı AB fonlarının kullanılacağı öncelik alanlarını, coğrafi bölgeleri, fonların kullanımı için öngörülen koşulları, önceliklere ayrılan miktarları ve genel itibarıyla fonların kullanımı için gerekli yapıları ortaya koyan temel programdır. Bu programın ekonomik faydalar oluşturmakla birlikte sosyal yaşamda da iyileşme sağlayacağı düşünülmektedir. Programın öncelikleri İstihdam, Eğitim, Hayat Boyu Öğrenme, Sosyal İçerme, Teknik Yardım şeklinde belirlenmiştir.

BAŞVURU HAKKINDA: Hibe programlarına başvuru şekli teklif çağrısının “kısıtlı teklif çağrısı” veya “açık teklif çağrısı” olarak çıkar.

DETAYLI BİLGİ: www.ikg.gov.tr

İLETİŞİM: 0312 440 99 02

Yaşlı Destek Programı 

PROGRAM HAKKINDA: Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi ile biyo­psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerinin hazırlayacakları ve valilikler tarafından teklif edilecek projeler için kullandırılması öngörülmüştür. Destek tutarının üst limiti 2.000.000­ TL’dir. YADES kapsamında büyükşehir belediyelerine proje desteği verilecek olup büyükşehir belediyeleri üniversiteler, diğer kurum ve kuruluşlarla veya sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapabilir, ortak veya iştirakçi alabilir.

BAŞVURU HAKKINDA: Daha önce YADES proje desteği almamış olan, büyükşehir belediyeleri  Proje Teklif Formu ile proje başvurusu yapar. Büyükşehir belediyelerinin proje teklifleri Valilik aracılığıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.

DETAYLI BİLGİ:  https://ailevecalisma.gov.tr/eyhgm/sayfalar/yades/

İLETİŞİM: (0312)  705 70 00

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

2011 yılında kurlulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürdürülebilir çevre ile uyumlu hayat kalitesi yüksek şehirler ve yerleşmeler oluşturmak üzere; planlama, yapım, dönüşüm ve çevre yönetimine ilişkin iş ve işlemleri düzenleyici, denetleyici, katılımcı ve çözüm odaklı bir anlayışla yapmak vizyonu ile yaşanabilir Çevre, Afetlere Hazır Kimlikli Ve Akıllı Şehirler misyonu olan bakanlıktır.

İLLER BANKASI A.Ş. TARAFINDAN YAPILAN SOSYAL YARDIMLAR VE DESTEKLER

PROGRAM HAKKINDA: İller Bankası A.Ş. tarafından okul, öğrenci yurdu, spor salonu, çevre düzenlemesi, cami, eğitim merkezi, park vb. projeler gerçekleştirilmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Yerel yönetimler tarafından yapılması istenen proje ile iller bankasına başvuru gerçekleştirilir.

DETAYLI BİLGİ: www.ilbank.gov.tr

İLETİŞİM: 0312 508 70 00

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN SOSYAL AMAÇLI PROJE VE DESTEKLER

PROGRAM HAKKINDA: Sosyal sorumluluk projesi kapsamında İhtiyaç tespiti yapılan okullara yönelik faaliyetler, Bilim Kültür ve Sanat Kulübü, müzikal drama, başarılı olan çocuklara ve gençlere yönelik olarak yürütülen spor, güreş ve eğitim faaliyetleri desteklenmektedir.

DETAYLI BİLGİ: www.tkgm.gov.tr/

İLETİŞİM:  0 312 413 60 00

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı

2011’de kurulmuş olup görevleri; a)  Dış ticaret hizmetlerine ilişkin ana hedef ve politikaların belirlenmesine yardımcı olmak ve belirlenen dış ticaret politikasını geliştirmek ve yürütmek.

b)  Ekonomik faaliyetlerin dış ticarete dönük yapılandırılması için gerekli tedbirleri almak, uygulamak ve bu tedbirlerin ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarca uygulanmasının ve koordinasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yürütmek.

c)  Dış ticaretin ülke ekonomisi yararına yapılması amacıyla ürün ve yurtdışı müteahhitlik dâhil uluslararası hizmet ticaretine ilişkin gerekli her türlü tedbiri almak.

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarına çeşitli mevzuatla verilmiş yetki ve görevlerin kullanımında dış ticarete dair politikaların uygulanmasına ilişkin esasları düzenlemek ve koordine etmek.

d)  Dünya ticaretinden alınan payın artırılmasını ve sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere ihracatın pazar ve ürün çeşitliliğini genişletmeye yönelik gerekli tedbirleri almak ve buna yönelik destek yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak.

e)  İthalatın ülke ekonomisinin yararına gerçekleştirilmesi ve yerli sanayinin korunması ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve ticaret politikası savunma araçlarını uygulamak.

f)   Diğer kurum ve kuruluşların dış ticaret politikasını etkileyen faaliyet, temas ve düzenlemelerinin, genel dış ticaret politikasına uygunluğunu sağlamak, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği halinde söz konusu faaliyet, temas ve düzenlemelerin koordinasyonunu ve yürütülmesini temin etmek.

g)  Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan ikili, bölgesel ve çok taraflı ticarî ve ekonomik ilişkilerini düzenlemek, yürütmek ve bu konularda ilgili mevzuatı çerçevesinde anlaşmalar yapmak, uluslararası kuruluşların Bakanlığın yetki ve görev alanına giren konulardaki çalışmalarını takip etmek ve bu konularda görüş oluşturmak.

ğ) Ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıları sağlamak ve yönlendirmek amacıyla gerekli tedbirleri almak.

h) Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlamak, uygulamak, uygulamayı takip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak.

ı) Dış ticarete konu ürünlerin güvenli, mevzuata ve standartlara uygun olmasını sağlamak, bu amaçla ithalatta ve ihracatta denetim yapmak ve yaptırmak, ticarette teknik engellerin önlenmesine ilişkin çalışmalar yürütmek, ürün güvenliği, teknik düzenlemeler ve denetimlere dair mevzuat, politika ve uygulamaları koordine etmek.

i) Dış ticarete dair konularda Avrupa Birliği ile ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek.

j) Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek.

https://ticaret.gov.tr/

Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi

PROGRAM HAKKINDA: Ülkemizin mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenmesine karar verilen yatırımlar için;

Kurumlar vergisi muafiyetini/istisnasını,

Gelir vergisi stopajı teşvikini,

Gümrük vergisi muafiyetini,

Hazine arazisine 49 yıl bedelsiz irtifak hakkı tesisini veya kullanma izni verilmesini,

Belli şartlar dahilinde Hazine taşınmazının talep edilmesi hâlinde bedelsiz devredilmesini,

10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesinin karşılanmasını, Enerji tüketim harcamalarının %50’sine kadarının 10 yıla kadar karşılanmasını, Yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği ya da hibe desteği sağlanmasını, Nitelikli personel için ücret desteğini, Yatırım tutarının %49’unu geçmemek üzere ortak olunmasında destek sağlanmaktadır.

Proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek alım garantisi verilebilir, o Proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde düzenleme yapılabilir, o Projenin gerekli kıldığı hâllerde Bakanlar Kurulu kararı ile her türlü altyapı yatırımının yapılması kararlaştırılabilir, o Yatırımın devri hâlinde, devralan kurum, aynı koşulları yerine getirmek kaydıyla belirtilen istisna, muafiyet ve desteklerden yararlanır.

BAŞVURU HAKKINDA: Başvurudan önce yatırımcılar Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’nden projesinin hangi uygulama kapsamında desteklenebileceği konusunda bilgi alabilir Yatırım Teşvik Programı’ndan faydalanmak üzere yatırımcılar başvurularını Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yaparlar. Başvurular, Ekonomi Bakanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların aşağıda belirtilen adrese gönderilmesi gerekmektedir

DETAYLI BİLGİ: https://ticaret.gov.tr/

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

İLETİŞİM: 0312 204 75 00

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik Ve Spor Bakanlığı

03/06/2011 tarihli ve 638 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup görevleri;

 a) gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaları tespit etmek, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.

b) gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek, gençlik alanında bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapmak.

c) gençlik çalışma ve projelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

ç) gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek.

d) spor faaliyetlerinin plan ve program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak.

e) spor alanında uygulanacak politikaları tespit etmek ve uluslararası kuralların ve talimatların uygulanmasını temin etmek.

f) mevzuatla bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak olarak tanımlanmıştır.

www.gsb.gov.tr/

GENÇLİK PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM HAKKINDA: Gençlik projeleri destek programı, gençlik ve spor bakanlığı proje yönetmeliği çerçevesinde proje ve koordinasyon genel müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Yönetmelik çerçevesinde; gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, gençlerin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımının artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesine yönelik proje destek programlarının oluşturulmakta ve yürütülmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Başvurular bakanlıkça ilan edilen tarihler arasında proje başvuru ve değerlendirme sistemi üzerinden elektronik olarak yapılmaktadır.

Programdan ağırlıklı olarak sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, üniversitelerdeki gençlik toplulukları ve liselerdeki gençlik grupları faydalanmaktadır.

KAPSADIĞI İLLER: Program bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilmektedir.

ÖNCELİKLİ ALANLARI: Proje destek programları; eğitim, kültür, araştırma, sanat, bilim, girişimcilik, spor, gönüllülük, hareketlilik, katılım, sosyal uyum ve bakanlığın görev, yetki ve sorumluluk alanına giren diğer konularda, kalkınma planları, hükümet programları, politika belgeleri ve stratejik planlarda belirlenen hedef ve öncelikler dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

DETAYLI BİLGİ: https://gpdp.gsb.gov.tr/ 

İLETİŞİM: (0 312) 596 64

Türkiye Cumhuriyeti

Tarım ve Orman Bakanlığı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın adı 3 Haziran 2011 tarihinde yayımlanan 639 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ismi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak değiştirildi. 

Sürdürülebilir tarımsal üretimi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimi, kırsal kalkınmayı ve rekabet edilebilirliği sağlamak amacıyla yenilikçi politikalar belirlemek,  uygulamak, izlemek ve değerlendirmek misyonu ile Gıda, tarım ve hayvancılıkta rekabetçi, milli ve küresel çözümler üreten güçlü bir Türkiye vizyonudur. www.tarimorman.gov.tr

Avrupa Birliği Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD)

PROGRAM HAKKINDA:  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) içerisinde yer alan Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)  kapsamında 2011 yılından itibaren 42 ilde kırsal alandaki yatırımlara %50-65 arasında hibe desteği verilmektedir. Tarımsal işletmelerimizin rekabet edebilirliğinin artırılması, tarımsal işletmelerimizin ve işleme sektörünün AB standartlarına eriştirilmesi ve kırsal alanda iş imkânları geliştirerek gelirlerin artırılması ve buna bağlı göçün kısmen engellenmesi ile kırsal kalkınmaya hizmet etmesi amaçları doğrultusunda kullandırılmaktadır. IPARD yatırımları KDV, Gümrük Vergisi gibi vergilerden muaf’ tır.

Desteklemeye Tabi Olan IPARD Yatırım Konuları:

Kırmızı et üreten işletmeler

Beyaz et üreten işletmeler

Süt üreten tarımsal işletmeler

Süt toplama merkezi

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

Kırmızı et ve et ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması

Beyaz et ve et ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlaması

Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması

Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi

Kırsal turizm

Kültür balıkçılığının geliştirilmesi

Teknik destek

KAPSADIĞI İLLER: Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Uşak, Yozgat illerinde uygulanmaktadır.

IPARD-II Programı Uygulamaları 

IPARD-I Döneminin 2016 yılında kapanması ile birlikte 2023 yılına kadar sürecek olan IPARD Programı’nın ikinci dönemi başladı.

PROGRAM HAKKINDA:  IPARD-II ile AB katkısı ve ulusal katkı ile birlikte yaklaşık 1 Milyar 45 Milyon Avro hibe yatırımcılarımıza sunulacak. IPARD-II ile tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonuna ve kırsalda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik hibeler, yeni yatırım alanları da ilave edilerek devam etmektedir.

IPARD II Programı kapsamında 42 ilde kırsal alandaki yatırımlara %40-70 arasında hibe desteği verilmektedir.

IPARD hibelerinde gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. Kadınların projelerine ilave puan vererek öne çıkması sağlanmaktadır. 40 yaşının altındaki gençlerde ise aldığı hibeye %5 ilave yapılmaktadır.

Genel Uygunluk şartları arasında faydalanıcının 65 yaşını geçmemiş olması ve vergi borcu olmaması aranmaktadır. Bunun dışında her sektör için ayrıca uygunluk şartları bulunmaktadır. Kiralanmış mülk üzerinde yapılacak yatırımlara da destek verilmektedir. Kredi kullanımına ilişkin olarak Bankalar ile protokoller yapılmıştır. Projeler kapsamında inşaat, makine ekipman, görünürlük ve belli bir miktarda danışmanlık ücretleri karşılanmaktadır.

IPARD-II kapsamında ilave edilen yatırım alanları:

 • Hayvancılık alanında manda, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği
 • Hayvansal üretim ve gıda işleme alanlarındaki yatırımların atık yönetimine ilişkin harcamalarına ek %10 destek verilmektedir.
 • Makine parklarının kurulumuna yönelik destekler hibe kapsamına alındı. Bu kapsamda; kültivatör, ekim, dikim, gübre serpme, harman, hasat ve ilaçlama makineleri desteklenecek.
 • Yenilenebilir enerji yatırımları üretim ve satış amaçlı olarak desteklenecek. Bu kapsamda, kırsal alanlarda 1 MW kapasiteyi geçmeyen yenilenebilir enerji yatırımları desteklenmeye devam edilmektedir.
 • Farkındalık Oluşturma ve Yerel Halkı Harekete Geçirme (LEADER) Tedbiri ile Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbirinin de uygulamaya geçmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA:  TKDK web sayfasında Başvuru çağrı rehberleri http://www.tkdk.gov.tr/Ipard/BasvuruCagriRehberleri adresinden takip edilmelidir. Başvurular, yatırımın yapılacağı il TKDK koordinatörlüklerinde kabul edilmektedir.

DETAYLI BİLGİ: www.ipard.gov.tr  www.tkdk.gov.tr 

İLETİŞİM: 0 (312) 409 14 00 – 0 (312) 258 79 07

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı

PROGRAM HAKKINDA: Doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır. 

Program İPARD uygulamasıyla tamamlayıcılık ilkeleri gözetilerek yürütülmektedir. İPARD uygulamasının olduğu 42 ilde İPARD’ın destek verdiği konularda destek verilmemekte kalan 39 ilde bu desteklere denk gelen destekler milli bütçeden verilmektedir. 81 ilde %50 hibe ile desteklenmektedir.

Desteklemeye Tabi Olan KKYDP Yatırım Konuları

Bitkisel ürün işleme ve paketleme

Hayvan ürün işleme ve paketleme

Toplu basınçlı sulama

Tarımsal ürün depolama

Soğuk hava deposu

Alternatif enerjili sera

Su ürünleri işleme ve paketleme

Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işleme ve paketleme

Alternatif enerji üretimi

Tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırımlar

Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi

Bilişim Sistemi Yatırımları

Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri

Kırsal Turizm Yatırımları

Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı iki ana eksende yürütülmektedir. Ekonomik yatırımlar, Makine ekipman alımları

KAPSADIĞI İLLER: 81 ilde uygulanmaktadır.

BAŞVURU HAKKINDA: Program resmi gazetede yayınlandıktan sonra İl müdürlükleri web sayfasından  açılan program bilgileri yer almaktadır. Aşağıdaki link başvuru linki olup buradan takip edilebilir.

DETAYLI BİLGİ: https://edys.tarim.gov.tr/tarim/onlinebasvuru.aspx

İLETİŞİM: 0312 258 78 04

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı

PROGRAM HAKKINDA: Genç çiftçilere proje karşılığı 30.000. TL  (KDV hariç) karşılıksız destek verilmesi. Program ile girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi ve bu sayede “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması” amaçlanmıştır.

Desteklenen projeler:

a) Hayvansal üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği,
2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,
3) Arı yetiştiriciliği ve bal üretimi,
4) Arı sütü, ana arı, polen ve benzeri arı ürünleri üretimi,
5) İpekböceği yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
6) Serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği ve tesis yapımı,
b) Bitkisel üretime yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Kapama meyve bahçesi tesisi,
2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği,
3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği,
4) Çok yıllık yem bitkisi yetiştiriciliği,
5) Kültür mantarı üretimi ve tesis yapımı,

c) Yöresel ürünler ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik destekleme projeleri kapsamında;
1) Çok yıllık tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi,
2) Coğrafi işaretli, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim,

BAŞVURU HAKKINDA: 18 yaşını doldurmuş, 41 yaşından gün almamış olmak. Başvurular    https://gencciftci.tarim.gov.tr internet adresinden herhangi bir aracıya ihtiyaç olmadan genç çiftçiler tarafından kolaylıkla yapılabilmektedir.Başvurular 2 Nisan -30 Nisan 2018 tarihleri arasında İl/İlçe Müdürlüklerine ilgili yazılımdan alınan çıktı ve istenen belgelerle yapılabilecektir.

DETAYLI BİLGİ: https://gencciftci.tarim.gov.tr

İLETİŞİM: 0(312) 258 78 04

Kalkınma Bölgelerinde Hayvancılık Yatırımları

PROGRAM HAKKINDA: Kalkınma Bölgelerindeki (DAP, GAP, KOP, DOKAP) 41 ilimizde hayvancılığa yönelik yatırımlar destekleniyor. Yeni yapılacak veya modernize edilecek ahır ve ağılların inşaatına %50 hibe desteği. Küçükbaşta 100-200 baş, büyükbaşta 10-50 baş anaçlık işletmeler destekleniyor. Ayrıca, yüksek verimli erkek damızlık alımında (boğa, koç, teke) %80 hibe veriliyor.

KAPSADIĞI İLLER:

 • Doğu Anadolu Projesi (DAP) kapsamında: Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van
 • Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında: Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak
 • Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında: Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat
 • Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamında: Artvin, Bayburt, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Tokat ve Trabzon

KİMLER BAŞVURABİLİR:

Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise hayvan varlıkları; en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesi olan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER başvurabilir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR:

Başvurular projenin kapsadığı illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine yapılmaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Uygulama rehberinde yayınlanmakta olan hibe başvuru formu

2-Bakanlık Türkvet veri tabanına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

3-Yatırımın yapılacağı yeri gösterir tapu veya tapu kayıt belgesi

4-Kimlik fotokopisi

5-Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisine ait yetki belgesi ile birlikte şirkete ait diğer belgeler

BAŞVURU TARİHLERİ: Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir.

NOT: 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği programın uygulama süresi 2014-2018 yılları arası olduğundan 2018 yılında proje çağrıları yapılmış, hak kazananlar belirlenmiş olup, yeni bir çağrı yapılabilmesi için yeni bir Bakanlar Kurulu Kararına ihtiyaç bulunmaktadır.

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Damızlık Düve Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

PROGRAM HAKKINDA: İnşaat yatırımlarına, alet-ekipman ve damızlık dişi dana alımına %50 hibe veriliyor. Ayrıca, bu merkezlerde yetiştirilen damızlık hayvanlar Ziraat Bankası kredi şartlarına uygun olduğundan, üreticilerimiz rahatlıkla kredi kullanabileceklerdir. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin, bireysel veya bir arada yapacakları, 500 baş kapasiteye sahip, projeli sütçü, etçi veya kombine saf ırk damızlık düve üretimi ve ticari gebe düve satışı için sağlık sertifikasına sahip yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 baş üzeri olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar. Yeni yatırım, kapasite artırımı, Rehabilitasyon’a  % 50,   Damızlık Dişi Buzağı Alımına % 50, Yem karma makinesi ve gübre sıyırıcı % 50 destek vermektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye, TÜRKVET sistemine en az 3 yıl kayıtlı aktif sığır işletmesi olan GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ yatırımcılar başvuru yapabilmektedirler. Başvurular projenin kapsadığı illerdeki il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan yatırımcılara bu Karar kapsamında hibe kullandırılmaz. Yatırım tutarının üst kısmını aşan kısmı ise, ayni veya nakdi katkı olarak yatırımcının öz sermayesi ile karşılanır. Her bir proje sahibi sadece bir projesi için hibe desteğinden yararlanabilir. Desteklemeden yararlanacak yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, hayvan alımı ile makine alet ve ekipman alımı olarak belirlenen üç yatırım da yer almalıdır. Ancak rehabilitasyon ve kapasite artırımı için, Bakanlıkça belirlenen şartları taşımak kaydıyla, yatırım konularından en az birini ihtiva eden bir proje ile başvurularak destekten yararlanılabilir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:1-Uygulama rehberinde yayınlanmakta olan hibe başvuru formu 2-Bakanlık Türkvet veri tabanına en az 3 yıldır kayıtlı olduğunu gösterir belge. 3-Damızlık sığır yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge 4-Yatırımın yapılacağı yeri gösterir tapu veya tapu kayıt belgesi 5-Kimlik fotokopisi 6-Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisine ait yetki belgesi ile birlikte şirkete ait diğer belgeler7-Kapasite artırımı/rehabilitasyon için başvuruda bulunacaklardan;  a-İşletme kapasite belgesi      b-İşletmenin yetkili mercilerden alınmış çalışma izin ve yapı kullanım belgeleri           c-İşletmede en az bir yıldır ziraat mühendisi veya veteriner hekim çalıştırdığına dair sözleşme ve SGK’dan alınmış belge.

KAPSADIĞI İLLER: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara Aydın, Bayburt, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Yozgat.

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Damızlık Manda Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Ahır yapımına, alet-ekipman alımına ve manda düvesi alımına,           Yem Karma ve Dağıtma makinesi ile Gübre Sıyırıcı %50 hibe veriliyor. Ayrıca, bu merkezlerde yetiştirilen damızlık hayvanlar, Ziraat Bankası kredi şartlarını haiz olacağından, üreticilerimiz rahatlıkla kredi kullanabileceklerdir.

KAPSADIĞI İLLER: Afyonkarahisar, Bartın, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, İstanbul,  Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muş, Samsun,  Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak illeri.

BAŞVURU HAKKINDA: Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye, GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ yatırımcılar başvuru yapabilmektedirler.  Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yatırımcılar her yıl başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile Bakanlıkça belirlenen süre içinde yatırımı yapacağı yerdeki İl Müdürlüğüne müracaat eder. Başvuru tarihi web sitesinden takip edilmelidir. Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1-Uygulama rehberinde yayınlanmakta olan hibe başvuru formu

2-Damızlık manda yetiştiricileri birliğine üye olduğuna dair belge

4-Yatırımın yapılacağı yeri gösterir tapu veya tapu kayıt belgesi

5-Kimlik fotokopisi

6-Tüzel kişiliklerde şirket yetkilisine ait yetki belgesi ile birlikte şirkete ait diğer belgeler

7-Kapasite artırımı/rehabilitasyon için başvuruda bulunacaklardan;

            a-İşletme kapasite belgesi

            b-İşletmenin yetkili mercilerden alınmış çalışma izin ve yapı kullanım belgeleri

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Damızlık Koç-Teke Üretim Merkezleri Kurulması Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Yeni inşaat yapımı (Ağıl)  rehabilitasyon ve kapasite artırımı, makine alet-ekipman ve erkek damızlık hayvan (koç-teke) alımına %50 hibe veriliyor.

KAPSADIĞI İLLER: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Burdur, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Ordu, Siirt, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van, Yozgat.

Mevcut Durum: 2017 yılında; Tokat, Bingöl, Mersin, Elazığ, Kahramanmaraş, Burdur, Çanakkale ve Manisa illerinin projesi onaylanmıştır.  Şırnak, Iğdır, Yozgat, Samsun ve Sivas illerine Süre uzatımı verilmiştir. Diğer illerin 2017 yılında başvurusu bulunmamaktadır.

2018 yılında Ağrı, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Çorum, Erzincan, Isparta, Kırklareli, Samsun, Siirt, Şırnak, Sivas, Şanlıurfa, Yozgat ve Van illerinin başvuru talepleri bulunmaktadır. Proje 2017-2019 yıllarını kapsamaktadır.

BAŞVURU HAKKINDA: Hayvan alımı için; o ildeki birliğe üye olan ve kurulan bu işletmelerden koç teke temin edilmek üzere Türkvet veri tabanına kayıtlı her 50 baş anaç koyun- keçi (en az 12 ay yaşta dişi) için 1 baş koç/ teke olmak üzere en fazla beş baş koç-tekeye gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir. Başvurular İl Müdürlüklerine yapılır, uygulama rehberinde belirtilen şartları ve belgeler İl Müdürlüklerinden temin edilerek gerekli işlemler yapılır.Hibe programı için projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süresi içinde yatırımını tamamlayan birlikler hibe desteğinden bir kez yararlandırılırlar. Yeni inşaat veya rehabilitasyon ile kapasite artışı yapacak birliklerin belirtilen hibe desteklemesinden yararlanması için il müdürlüğüne 500 baş damızlık koç- teke yetiştirip karar kapsamında hayvan alımı yapacak yetiştiricilere satışını yapacağına dair taahhütnameyi verir. Her birlik, proje konularından sadece bir defa hibe desteğinden yararlanabilir. Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz. Birliklerce kurulacak işletmelerden hayvan alımı yapacak birlik üyesi yetiştiriciler, sadece o ildeki işletmeleri için koç-teke alımı yapabilirler. Yeni inşaat yapımı (Ağıl)  rehabilitasyon ve kapasite artırımı, makine alet-ekipman yatırım konuları için; Belirlenen illerde Damızlık  Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğine  üye Damızlık Koyun Keçi İl Birliklerine başvurulur.

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Arıcılık Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Arıcılık için alet-ekipman alımı ile boş kovan alımına %60 hibe verilecektir.  Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar. Bakanlıkça belirlenecek illerde, AKS’ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılır. Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

KAPSADIĞI İLLER: 2017 yılında Adıyaman, Adana, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde kayıtlı üreticiler desteklenmiş olup 2018 ve 2019 yıllarında projeden diğer illerimiz yararlandırılacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA: AKS’ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilir. Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenmektedir. İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir. Kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler. Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir, uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 1. Hibe Başvuru Formu
 2. Proforma Fatura
 3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 4. İkametgah Belgesi

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Kaz Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Yeni kümes yapımı ve alet-ekipman alımına %75 hibe veriliyor.

Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımını kapsar. Bu işletmelerle, bölgede yoğun olarak talep gören kaz palazı ve kuluçkalık damızlık ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanacağı gibi kaz eti ve yumurta üretiminde de büyük oranda artış sağlanacaktır.  Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500’er adet kapasiteli ticari kaz desteklenecektir. Destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçekleştirilir.

KAPSADIĞI İLLER: Kars, Ardahan, Muş.

BAŞVURU HAKKINDA: Projenin kapsadığı illerdeki gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir.  İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir. Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenir.Kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler. Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir, uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Hibe Başvuru Formu 

2- İkametgah belgesi

3-Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik), 

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

5-Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik) 

6-Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları

7-Sabit yatırım yapılacak arazilere ait aidiyet belgesi.

8-Yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak noter onaylı muvafakat ile inşaat yapılabilecektir. Üzerine yeni inşaat yaptıracak işletmelerde arsanın yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğuna dair yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge istenecektir. (Yatırımı MPDK tarafından onaylandıktan sonra)

9-Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için)

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Bingöl’de en az 1.000 adet ticari hindi yetiştiriciliği yatırımları destekleniyor. Yeni kümes yapımı ve alet-ekipman alımına %75 hibe veriliyor. Hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır. Destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçekleştirilir

BAŞVURU HAKKINDA: İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir. Kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler. Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir, uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder. Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Hibe Başvuru Formu 

2- İkametgah belgesi

3-Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik), 

4- Nüfus cüzdanı fotokopisi (gerçek kişiler için aslı başvuru esnasında görülüp, onaylanacak),

5-Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik) 

6-Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları

7-Sabit yatırım yapılacak arazilere ait aidiyet belgesi.

8-Yeni inşaat yaptıracak işletmelerde inşaatın yapılacağı alan yatırımcıya ait olmalıdır. Yatırım yerinin eş, birinci derecede akrabalara ve kardeşlere müstakil tapu ile ait olması durumunda, alınacak noter onaylı muvafakat ile inşaat yapılabilecektir. Üzerine yeni inşaat yaptıracak işletmelerde arsanın yatırımcı ile birlikte birden fazla kişiye ait olması (hisseli olması) durumunda, her bir hissedarın yatırımcıya arsa üzerinde inşaat yapılmasına rızaları olduğuna dair yetki verdiğini gösterir noter tasdikli belge istenecektir. (Yatırımı MPDK tarafından onaylandıktan sonra)

9-Firmanın sermaye yapısı, miktarı ve faaliyetleri açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tasdikli örneği (tüzel kişiler için),

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

İpekböcekçiliği Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Bursa ve Diyarbakır’da (Kulp ilçesi) ipekböcekçiliği yatırımları destekleniyor. İpekböcekçiliğinde; besleme evi yapımı, alet ve ekipman alımı ve dut bahçesi tesisine yönelik Kozabirlik/Kooperatifleri veya köy tüzel kişiliklerine ait yatırımlara %100 hibe veriliyor. Bu hibeler ile bölgede ipekböcekçiliğinin geliştirilecek, istihdamın artmasına ve ipeğe dayalı tekstil sanayinin gelişmesine katkı sağlanacaktır.

BAŞVURU HAKKINDA: Projenin kapsadığı illerdeki Kozabirlik/Kooperatifleri veya köy tüzel kişilikleri başvurabilir.İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından uygulama rehberinde belirtilir. Kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yazılı olarak müracaat ederler. Yapılan müracaatlar, il değerlendirme komisyonunca on beş gün içinde incelenir, uygulama rehberinde yayımlanacak puanlama sistemi ile belirlenecek puan barajına uygun olarak sıralanan başvuru listesi, il müdürlüğünce merkez proje değerlendirme komisyonuna gönderilir. Merkez proje değerlendirme komisyonunca uygun bulunan projeler il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğü, uygulama rehberinde belirtilen temel kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunu yatırımcıya tebliğ eder. Başvuru tarihleri her yıl Bakanlıkça belirlenir.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Hibe Başvuru Formu 

2-Yatırımcıya ilişkin yetkili kurullarından alınmış yetkilendirme kararı (Tüzel Kişilik), 

4-Temsil ve imza yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişilik) 

5-Tahmini Sabit Yatırım Tutarı ve Termin Plan Tabloları

6-Sabit yatırım yapılacak arazilere ait aidiyet belgesi.

DETAYLI BİLGİ: www.tarim.gov.tr/HAYGEM/

İLETİŞİM:  0 (312) 287 33 60 

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi

PROGRAM HAKKINDA:  Yüksek kesimlerde yaşayan küçük ölçekli çiftçilerin refahının ve direncinin artırılması programında özellikle de gençlerin direncinin güçlendirilmesi ve piyasalara entegrasyonlarının iyileştirilmesidir. Bunu başarmak için gereken strateji, kırsal üretimin değerli özelliklerini geliştirmek ve vurgulamak, sürdürülebilir arazi ve su kullanımında uygulanan yöntemler teşvik edilirken, aynı zamanda çok sayıda küçük arazi sahiplerinin iklim değişikliğine uyma kapasitesini artırmaktır. Bütçesi: 62.990.000 Avro. Program; Doğu Akdeniz Kırsal Kalkınma Projesi (Adana, Mersin, Osmaniye ve daha sonra dahil edilmek üzere K. Maraş) ve Batı Karadeniz Kırsal Kalkınma Projesi (Sinop, Bartın, Kastamonu ve daha sonra dahil edilmek üzere Çankırı) olmak üzere 2 Projeyi içermektedir. Proje 2018 yılında başlayacaktır

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

ç) Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

d) Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

e) Tamburlu sulama sistemi kurulması,

f) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması, konularında hibe desteği sağlanmaktadır.

BAŞVURU HAKKINDA:  Gerçek veya tüzel kişilik olarak başvuru yapılabilmektedir. Başvurular her yıl 1 Ocaktan itibaren 60 gün içerisinde İl Müdürlüklerimize yapılmaktadır. Hibeye esas mal alım tutarının % 50’sine hibe desteği verilmekte olup, hibeye esas mal alım tutarı üst limiti 1.000.000.-TL’dir. Başvurular için aranan ana hususlar; – ÇKS kaydı, – Su Kullanım İzin Belgesi, – Sulama Projesidir.

DETAYLI BİLGİ: https://www.tarim.gov.tr/TRGM/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

İLETİŞİM:0312 287 33 60

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

Yurdun iç güvenliğini ve asayişini sağlamak, kamu düzenini korumak, illerin genel idaresini düzenlemek, mahalli idareler üzerinde merkezi idare adına vesayet makamı olarak nezarette bulunmak ve bu idarelerin gelişmelerine yardımcı olmak, halkın nüfus ve vatandaşlık işlemlerini yerine getirmek, muhtemel savaş ve tabii afetler konularında sivil savunma hizmetlerini yürütmekle görevli Bakanlık, üstlenmiş olduğu bu çok önemli görevleri merkez ve taşra teşkilatları marifetiyle yerine getirmektedir.

İçişleri Bakanlığının temeli Sadrazam Kethüdalığının kuruluşu ile atılmıştır. Tanzimat öncesi Devlet Teşkilatında yer alan Sadrazam Kethüdalığı, zamanla önem kazanmış ve çeşitli değişikliklerden sonra bu günkü İçişleri Bakanlığının vücut bulmasına esas teşkil etmiştir. Bu değişiklikler kısaca şöyle özetlenebilir:

 •1835 yılında Sadrazam Kethüdalığının ismi Mülkiye Nezareti olarak değiştirilmiş, Kethüda unvanı da Mülkiye Nazırına çevrilmiştir. 

•1837 yılında Mülkiye Nezaretinin ismi Dahiliye Nezareti, Mülkiye Nazırının unvanı da Dahiliye Nazırı olarak değiştirilmiştir. 

•1859 yılında Dahiliye Nezareti yeni esaslara göre teşkilatlandırılmıştır. 

•23 Aralık 1913 tarihinde yürürlüğe konulan kanun niteliğindeki nizamname ile yeniden teşkilatlanan Dahiliye Nezareti bu haliyle Cumhuriyet dönemine intikal etmiştir.

 Cumhuriyet döneminde ihtiyaç hasıl oldukça Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yapısında değişiklikler yapılarak günün ihtiyaç ve gereklerine uyum sağlanmış ve Bakanlık nihayet bugünkü düzeyine gelmiştir. Bakanlık bugünkü teşkilat yapısına 1983 yılı sonunda yapılan düzenleme ile kavuşmuş ve 14 Şubat 1985 tarihinde çıkarılan 3152 sayılı Kanun ile bu yeni yapıya süreklilik kazandırılmıştır. www.icisleri.gov.tr

Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları

PROJE HAKKINDA: Dernekler Dairesi Başkanlığı, Program kapsamında, STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir.

2018 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;
• Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler,
• İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
• Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
• Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler,
• Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıflarını ve istihdamını arttırmaya yönelik projeler,
• Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik projeler,
• Kültür, tarih ve medeniyet değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyasına yönelik projeler,
• Eğitim, kültür, sağlık, spor konulu projeler,
• Madde bağımlılığı ile mücadeleyi konu alan sosyal içerikli projeler,
• Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşlara yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetler içeren projeler,
• Toplumun ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlamaya ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunulmasına yönelik projeler.

BAŞVURU HAKKINDA: Proje başvuruları 14 ŞUBAT 2018 (Saat: 09.00) tarihinde başlayacak olup https://sso.dernekler.gov.tr/ adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak yapılacaktır. Program kapsamında desteklenecek proje konuları, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar PRODES’ te yer alan Başvuru Rehberinde açıklanmıştır.

DETAYLI BİLGİ: https://sso.dernekler.gov.tr/ 

İLETİŞİM: 0312 422 48 00

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı 16.4.2003 tarih ve 4848 sayılı kanun ile kurulmuştur. Bu Kanunun amacı; kültürel değerleri yaşatmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak, değerlendirmek ve benimsetmek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek, yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek, turizmin geliştirilmesi, pazarlanması, teşvik ve desteklenmesi için gerekli önlemleri almak, kültür ve turizm konularıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek ve bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

http://www.kultur.gov.tr

KÜLTÜREL ETKİNLİK PROJELERİNE DESTEK

PROJE HAKKINDA: Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelik gereğince yerel yönetimlerin, asıl amacı kültür, sanat, turizm ve tanıtım faaliyeti olan dernek ve vakıfların ülke düzeyinde gerçekleştirdikleri kültürel etkinlikler için yardım yapılabilmektedir.

Söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan kültür, sanat ve turizm değerlerimizi ve zenginliklerimizi yaşatıcı, yayıcı, destekleyici, geliştirici ve tanıtıcı şenlik, festival, anma günleri, konser, sergi, kongre, sempozyum, seminer, panel, fuar vb. projeler desteklenmektedir.

BAŞVURU HAKKINDA: 1-Talepte bulunan teşekkülün adını, adresini, yardım talebinin özetini içeren başvuru yazısı.

2-Kuruluş sözleşmesi, senedi veya tüzüğünün İl Müdürlüğünden onaylı örneği (Dernek ve Vakıflar için geçerlidir)

3-Proje (Ad, amaç, tarih, yer, maliyet tablosu, program), EK-1

4-Etkinliğe katılacak kişi veya toplulukların listesi (sanatçı, bilim adamı vs.),

5-Mülki amirin etkinlik için izin belgesi. EK-2

6-Etkinlik tarihinin değişmesi halinde, İl Müdürlüğüne yazılı olarak önceden bilgi verilmek zorundadır. Yeni etkinlik tarihinden önce Mülki İdare Amirliğinden alınan yeni tarihli izin belgesi ve etkinlik programı İl Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa gönderilir.

Yukarıda sayılan belgelerle etkinlik tarihinden 30 gün önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurulur.

DETAYLI BİLGİ: https://aregem.ktb.gov.tr/

İLETİŞİM: 0 (312) 2128300

Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Sivil Toplum Destekleri

PROGRAM HAKKINDA: Yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik Soydaş ve akraba topluluklara yönelik Türkiye’de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik, Ortak konularda olmak üzere toplam 8 mali destek programına başvuru yapılabiliyor.

BAŞVURU HAKKINDA: Başkanlık internet sayfasından ulaşılan https://proje.ytb.gov.tr/ online sistemde, başvuru sahiplerinin öncelikle üyelik kaydı oluşturması ve kuruluşun yapısı, kuruluş tarihi, sicil numarası, amaç ve faaliyet alanları, kurumsal ve mali kapasitesi, yönetim ve iletişim bilgileri gibi detayları sisteme girmesi gerekiyor

DETAYLI BİLGİ: www.ytb.gov.tr

İLETİŞİM:0(312) 218-40-00

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı çeşitli yasal düzenlemelerle değişikliklere uğramış olup günümüzdeki yapısı 14.9.2011 tarihinde yürürlüğe giren 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile belirlenmiştir.

Düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş;  iletişime ve paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine ortam ve imkân sağlamak misyonu ile hayata hazır, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemi vizyonudur.

https://www.meb.gov.tr/

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Projesi

PROGRAM HAKKINDA: Hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla; ÇSGB’ nın sözleşme makamı ve Bakanlığımızın (Genel Müdürlüğümüz) faydalanıcısı olduğu IPA-İKG OP kapsamında yürütülen “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi – II (LLL-II) Hibe Programı” altında kabul gören projelerin sözleşmeleri imzalanmış olup 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla uygulamaya başlanmıştır.

Söz konusu Proje kapsamında uygulanan Hibe Programının genel hedefi; hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir.

Hibe Programının özel hedefleri ise;

• Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,

• HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması,

• Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması,

• HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi, (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat boyu öğrenme ile ilişkili tüm taraflar arasındaki işbirliğini ve diyaloğu geliştirmek)

• HBÖ yaklaşımıyla farkındalık artırıcı uygulamaların düzenlenmesi için sektör ve eğitim ve öğretim kurumlarının desteklenmesidir.

BAŞVURU HAKKINDA: 2018 yılı https://hbogm.meb.gov.tr/ adresinden yeni başvuruları takip edebilirsiniz.

DETAYLI BİLGİ: https://hbogm.meb.gov.tr/

İLETİŞİM: 0312 413 21 14

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın